قانون مالیات ها – مـــاده ۱۱۸

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر از اپلیکیشن رایگان آکادمی استفاده کنید

بخشنــامه‌های قانون مالیات ها – مـــاده ۱۱۸

بخشنامه
پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۰۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ ، مبنی بر بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء در موارد صدور مفاصا حساب مالیاتی، با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده مقرر می دارد، اجرای بند مذکور صرفاً در ارتباط با صدور مفاصا حساب مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی بوده و جهت صدور گواهی های مالیاتی از جمله گواهی موضوع مواد ۱۸۶، تبصره۱ ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر گواهی های قانونی، ادارات امور مالیاتی می بایست با رعایت مقررات مربوط به مواد مذکور و بخشنامه ها ودستورالعمل های صادره در این ارتباط اقدام نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۳۰/۹۳/۲۰۰

به موجب رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر گردیده: چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق ماده ۱۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذی‌ربط نموده باشند طبق ماده ۱۱۷ همان قانون ممیز مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتی که مدیران تصفیه در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۱۸ قانون فوق‌الذکر معطوفاً به مفاد ماده ۱۵۷ همان قانون، مهلت رسیدگی و تعیین مأخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مؤدی سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور می‌باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۱۳۹۸/۴/۳۰

آرای شورای عالی مالیاتی در قانون مالیات ها – مـــاده ۱۱۸

نامه شماره ۱۵۴۶۸- ۲ / ۳۰ مورخ ۲۹ / ۹ / ۷۶ دادستانی انتظامی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم درجلسه مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۷۶ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که آیا سه ماه مهلت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی نیز باید رعایت گردد یا خیر ؟ که در این مورد هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع یادشده را مورد شور و بررسی قرار داده و رای خود را بشرح آتی در این باره اعلام می نماید: رای اکثریت چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق ماده ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط نموده باشند طبق ماده ۱۱۷ همان قانون ممیز مالیاتی مکلف حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتیکه مدیران تصفیه درموعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۱۸ قانون فوق الذکر معطوفاً به مفاد ماده ۱۵۷ همان قانون , مهلت رسیدگی و تعیین ماخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور میباشد .

محمدعلی خوش اخلاق- علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:
علیرغم احکام عمومی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ راجع به مهلت مرور زمان , مستنبط از مقررات ماده ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون مزبور اینست که قانون گذار درباره رسیدگی و مطالبه مالیات مربوط به آخرین دوره – عملیات اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و نظر به کاهش مهلت های رسیدگی و وصول مالیات دارد , بطوریکه مطابق مفاد ماده ۱۱۷ , در مورد مودیانی که اظهارنامه مربوط را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آنرا جمعاً‌ یکسال و مبدأ مهلت را تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین نموده است , بهمین دلائل مستنبط از مقررات قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۱۸ هم اینست که در مورد مودیانیکه اظهارنامه مالیاتی موضوعه را تسلیم نکرده باشند , مهلت مرور زمان سه سال (موضوع ماده ۱۵۷ از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن خواهد بود .

سیدمحمود حمیدی- محمدرزاقی- داریوش آل آقا

شماره:۱۱۳۹۸/۴/۳۰

توجه:

به رای دیوان عدالت اداری ه/ ۷۱ / ۱۹۱- ۲۸ / ۹ / ۷۲ رجوع شود.
گزارش شماره ۱۳۶۳- ۵ / ۳۰- ۲۶ / ۵ / ۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره ۲۵۵۵۸ مورخ ۲۶ / ۵ / ۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق. م. م مصوب اسفند ماه ۶۶ مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح میباشد . ماحصل موضوع این است که آیا رای اکثریت شماره ۴۳۵۵- ۴ / ۳۰- ۳۰ / ۴ / ۱۳۶۷ شورا در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع میشود با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ منطبق میباشد یا خیر ؟ شوری پس از بحث و تبادل نظر بشرح زیر اعلام رای مینماید: رای اکثریت در تطبیق رای شماره ۴۳۵۵- ۴ / ۳۰- ۳۰ / ۴ / ۱۳۶۷ شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ مجلس شورای اسلامی مغایرتی مشاهده نشد و رای مذکور حسب ماده ۵۲ قانون یادشده قابلیت اجرا خواهد داشت .

محمدتقی نژاد عمران – محمود حمیدی –مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش – محمد طاهر- علی اکبرنوربخش

نظر اقلیت:
حسب استنباط از مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مبتنی بر حکم ۶۶ و تبصره‌های تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی مبتنی بر حکم خاص خود و جدا از حکم عام موضوع ماده ۵۲ قانون مزبور میباشد بالنتیجه وصول مالیات بابت دارائیهای اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگر از قبیل مالیات مربوط به نقل وانتقال فاقد جواز قانون ی و خلاف اصل عدالت مالیاتی است با این ترتیب مالیاتهای وصول شده قبلی مربوط به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در طی آخرین دوره عملیات یا دوره تصفیه باید از مالیات مشخصه موضوع ماده ۱۱۵ موقع احتساب مالیات قطعی کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری در جهت تصفیه صورت میپذیرد قابل مطالبه نخواهدبود .

علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی

شماره:۱۱۳۴۱/۴/۳۰

اگر در زمینه نرم افزار یکپارچه حسابداری و یا راهکارهای مالی متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می‌توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید یا با شرکت در دوره‌های  آموزش رایگان یاس از جدیدترین اخبار اقتصادی و اموزش استفاده نرم‌افزار حسابداری یاس سیستم آگاه شوید.