قانون مالیات ها - مـــاده 177 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۷۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

پیرو بند 2 بخشنامه شماره 7169 / 200 مورخ 23 / 4 / 1392 در ارتباط با مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی عملکرد سال 1391 که بدون امضای دیجیتال ارسال شده است، بدینوسیله به اطلاع می رساند صرفاً برای ادارات امور مالیاتی که در روز پنج شنبه مورخ 31 / 5 / 1392 تعطیل بوده اند،روز شنبه مورخ 2 / 6 / 1392 آخرین مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه مذکور با رعایت بند یاد شده می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7169 / 200 /ص
تاریخ: 23 / 04 / 1392
پیوست:

بخشنامه

با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانون ی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مؤدیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند:

 

1_ در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود.

 

2_ در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
اضافه می نماید در هر حال مؤدیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40 % مالیات متعلقه تا 31 / 4 / 1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15 / 5 / 1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:9871/200/ص

دستور العمل

پیرو جزء (1) بند (الف) دستور العمل شماره 5117 / 200 مورخ 2 / 3 / 1390 در خصوص خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،با توجه به اینکه تاریخ 31 / 4 / 1390 مصادف با روز جمعه می باشد،لذا با عنایت به تبصره (1) ماده 177 ق.م.م چنانچه هر یک از مودیان مشمول دستور العمل،با رعایت شرایط تعیین شده و سایر مقررات،در تاریخ 1 / 5 / 1390 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند،مشمول خود اظهاری خواهند بود .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 5117 / 200
تاریخ: 02 / 03 / 1390
پیوست:

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مسمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

 

الف) شرایط خوداظهاری:

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1390 .

 

2_ درج کدپستی محل فعالیت و کد ملی در فرم اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدیان الزامی می باشد.

 

3_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی،در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانیکه به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 40 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند،نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سر رسید (انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود.

ج) نمونه انتخابی و سایر شرایط

 

1_ در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 آنها حداقل افزایش 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 و با رعایت بندهای 2،1 و 3 قسمت الف فوق و در مهلت مقرر قانون ی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در دو سال اخیر به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

2_ مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه نسبت به انجام تکالیف قانون ی خود در خصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه موضوع قانون مذکور حداکثر تا پایان مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه دوره اول سال 1390 (15 / 4 / 1390) اقدام ننمایند مشمول خوداظهاری نبوده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهندشد.

 

3_ برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1388 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)

 

4_ مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

5_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

6_ در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از قبولی اطهارنامه چنانچه طبق اسناد و مدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

 

7_ آن دسته از مودیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره امور مالیاتی توافق ننموده است چنانچه مودیان مذکور با رعایت این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نمایند مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل خواهند بود.

 

8_ مودیانیکه مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:10170/200/ص

اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل
دفتر

احتراماً، نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل، اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری برای عملکرد سال 1384 پایان تیرماه سال جاری (31 / 4 / 1385) می باشد، لذا به منظور دریافت اظهارنامه های مالیاتی مودیان محترم و پاسخگوئی لازم به آنان در انجام تکالیف قانون ی و در راستای تحقق اهداف سازمانی، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه همکاران از روز شنبه مورخ 24 / 4 / 1385 لغایت 31 / 4 / 1385 هر روز تا ساعت 20 (8 شب) در محل کار خود حضور داشته باشند.
بدیهی است دفاتر ستادی سازمان نیز با توجه به وظایف سازمانی محوله با حضور در محل کار خود در زمانهای مذکور آماده ارائه هر گونه راهنمائی و پاسخ به سوالات همکاران و مودیان محترم مالیاتی خواهند بود.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره:14362

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 177 و قسمت اخیر ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 متذکر می گردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1383 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه می باشد و همچنین مودیان حقیقی،پایان وقت اداری روز یکشنبه 1 / 8 / 1384 میباشد.

علی اکبر عرب مازار

شماره:13853/3074/211

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره 7592 / 1411- 211 مورخ 27 / 4 / 84 مقتضی است مدیران کل محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور از اول وقت اداری روز شنبه 1 / 5 / 84 لغایت ساعت 18 همان روز یکسره مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه با ترازنامه و حساب سود و زیان کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی حسب مورد اقدام نمایند.

حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7592 / 1411 / 211
تاریخ: 27 / 04 / 1384
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه 31 / 4 / 1384 مصادف با روز جمعه و تعطیل رسمی می باشد لذا باستناد مقررات تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم روز شنبه 1 / 5 / 1384 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه،ترازنامه و حساب سود وزیان عملکرد سال 1383 کلیه مؤدیان اعم از حقیقی یا حقوقی محسوب خواهد شد.

حیدری کرد زنگنه

شماره:7932/1563/211

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیآت عالی انتظامی مالیاتی
دبیر خانه هیآت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم نمودن تسهیلات برای مؤدیان محترم مالیاتی مقرر می دارد مدیران کل محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه ادارات و واحدهای مالیاتی از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 31 / 4 / 84 مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه مالیاتی اقدام مقتضی معمول دارند.

حیدری کرد زنگنه

شماره:7737/1554/211

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه 31 / 4 / 1384 مصادف با روز جمعه و تعطیل رسمی می باشد لذا باستناد مقررات تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم روز شنبه 1 / 5 / 1384 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه،ترازنامه و حساب سود وزیان عملکرد سال 1383 کلیه مؤدیان اعم از حقیقی یا حقوقی محسوب خواهد شد.

حیدری کرد زنگنه

شماره:7592/1411/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

باتوجه به مقررات تبصره 1 ماده 177 و قسمت اخیرماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 متذکر میگردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1382 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه می باشد و همچنین مودیان حقیقی که پرونده مالیاتی آنان در تهران بزرگ (تهران- شمیران- شهرری) رسیدگی می گردد،پایان وقت اداری روز یکشنبه 3 / 8 / 83 و در سایر شهرها پایان وقت اداری شنبه 2 / 8 / 83 می باشد .

حیدری کرد زنگنه

شماره:13203/3205/211

نظر به اینکه روز چهارشنبه 31 / 4 / 83 به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تعطیل رسمی بوده و ادارات امور مالیاتی تهران بزرگ (تهران،شمیران و شهرری) با توجه به تصویب نامه 67768 /ت 250 ه مورخ 9 / 7 / 1369 هیاًت محترم وزیران و مصوبات وزارت متبوع معطوف به تصویب نامه مذکور از سنوات قبل روزهای پنجشنبه تعطیل بوده اند.
لذا به استناد تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم روز شنبه 3 / 5 / 83 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1382 موًدیان تهران بزرگ (تهران،شمیران وشهرری) محسوب خواهد شد.
خواهشمند است مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی تحت نظارت ابلاغ فرمایند .

علی اکبر سمیعی
معاون فنی وحقوقی

شماره:7148/210

اداره کل مالیات برشرکتها

نظر به اینکه روز پنجشنبه سی و یکم تیرماه سال جاری بعنوان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان گروه کثیری از مودیان مالیاتی مصادف با تعطیل رسمی واحدهای مالیاتی در شهر تهران و شمیران می باشد , لذا اگرچه مقرر گردیده است واحدهای مالیاتی شهرهای مذکور بطور استثنا در آن روز مفتوح و وظایف قانون ی خود بویژه امور مراجعین را همانند روزهای اداری انجام دهند , با این وصف از حیث رعایت مفاد تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم یادآور می شود: تسلیم اظهارنامه و حسب مورد صورتهای مالی مودیان محدوده حوزه های مالیاتی تهران و شمیران که تا پایان وقت اداری روز شنبه 2 / 5 / 78 صورت گیرد , بمنزله تسلیم در موعد مقرر خواهد بود .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:20588/4599/4/30

اداره کل شورای عالی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
دادستانی انتظامی مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و براساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح خوداظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری در سال گذشته , مقرر است در سال جاری نیز با توجه به اطلاعیه مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار نیمه اول سال گذشته طرح مزبور در سطح کشور به مرحله اجرا گذارده شود. با ارسال یک نسخه از متن آگهی ارسالی برای درج در روزنامه های کثیرالانتشار, مقتضی است با همکاری خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی , هماهنگی و جدیت لازم را در اجرای طرح بعمل آورده و نکات زیر را نیز مؤکداً‌ به مأموران تشخیص مالیات ذیربط یادآوری فرمایند:

1- همانطور که در متن آگهی آمده است کلیه حوزه های مالیاتی صلاحیت دار بشرح ماده 177  قانون مالیاتهای مستقیم (بجز حوزه هائی که درمتن آگهی استثناء شده اند) مکلفند در صورت مراجعه مودیان , اظهارنامه های مالیاتی و مدارک پیوست را دریافت و ثبت و ترتیب وصول مالیات و سهم شهرداری متعلق را بشرح اطلاعیه بدهند و در مواردیکه اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل سکونت و یا طبق حکم ماده 177 مذکور اشتباهاً تسلیم شده است , ظرف 3 روز کلیه اظهارنامه ها و مدارک پیوست را ضمن اخذ رسید به حوزه های مالیاتی مربوط ارسال دارند.

2- چوت بیشتر مودیان مالیات بردرآمد مستغلات از شماره حساب بانکی مالیاتها و نحوه تنظیم اظهارنامه و قبوض مالیاتی و احتساب و منظورنمودن معافیت های قانون ی و کسر 25 درصد موضوع ماده 53 قانون مالیاتها از اجاره دریافتی سالانه اطلاع دقیق ندارند , همکاران سطوح کمک ممیز تا سرممیزی مالیاتی , مودیان مالیاتی را در زمینه های فوق راهنمائی خواهند نمود و چنانچه مدارک لازم برای پیوست اظهارنامه ناقص بوده و یا اصولاً ارائه نشده باشد به مودی تذکر دهند .

3- در مورد وصول پیش پرداخت مالیات و تقسیط مانده بدهی , همانطور که در متن آگهی آمده است , شرط استفاده از مزایای طرح , پرداخت حداقل 3 / 1 اصل بدهی و سهم شهرداری و تقسیط بقیه , حداکثر تا پایان سال جاری می باشد. بنابراین برای احراز این تکلیف مودی , لازم است تصویر قبض مالیاتی (فیش بانکی) و گواهی تقسیط بدهی با ذکر مدت در پرونده امر ضبط گردد . ضمناً در مواردی که اظهارنامه به محل سکونت مودی تسلیم گردد مودیان محترم مالیاتی را برای پرداخت اقساط بعدی به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک هدایت نمایند.

4- در مورد بدهی مالیاتی سالهای قبل از 1377 ایندسته مودیان لازم است برابر مندرجات بخشنامه شماره 6464- 22 / 2 / 78 رفتار گردد.

5- در مواردیکه طبق سند اجاره رسمی ارائه شده از سوی مودی مساحت مفید مورد اجاره 120 مترمربع و کمتر باشد طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی فقط بابت ماههای غیرمعاف سال 1377 نسبت به وصول مالیات اقدام خواهند نمود.

6- کسانیکه مسئول پاسخگوئی مودیان از طریق تلفن (خصوصاً در تهران) می باشند لازم است به نقشه جغرافیایی شهر و محدوده ادارات کل مالیاتی آشنائی کافی داشته باشند تابتوانند مودیان محترم را در اسرع وقت راهنمائی نمایند.

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:16640

پیوست:

نظر به اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی نشده در قانون بودجه سال 1378 کل کشور روشهای اجرائی بهینه و موثر مقررات قانون ی را طلب می کند لهذا برای نیل به اهداف فوق اجرای دقیق موارد زیر را موکداً خواستار است:

1- از آنجا که وصول مالیات براساس روش ” خوداظهاری “ و اتکاء‌به اظهارنامه های تسلیمی مودیان محترم مالیاتی , مقرون به صرفه ترین روش وصول مالیات می باشد . شایسته است بدون فوت وقت و بمحض وصول این دستورالعمل , نسبت به تحویل فرم اظهارنامه به مودیان اقدام نمایند تا ضمن فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای تسلیم و پرداخت بموقع مالیات ابرازی , مودیان نیز بتوانند از جایزه خوش حساب بهره مند گردند .

2- به دلالت پرونده های مالیاتی , تشخیص و مطالبه مالیات مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر قانون ی خودداری می نمایند , به مراتب دیرتر از مودیانی صورت می گیرد که به موقع مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می کنند و این امر در اذهان مودیان به نوعی تشویق و ترغیب اشخاص به عدم اجرای تکالیف قانون ی تعبیر می گردد . به منظور رفع این نارسائی اجرائی مقرر می گردد با تنظیم برنامه زمان بندی , ترتیبی اتخاذ گردد که در بخش ”مشاغل “ پرونده های مالیاتی عملکردسالهای لغایت 1377 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده اند تا پایان شهریور 1378 و مالیات ” اشخاص حقوقی “ و ” مشمولین مالیات بردرآمد املاک “ که تا پایان شهریور 1378 اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیم ننموده اند , ظرف شش ماه مورد رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات قرار گرفته و برگ تشخیص های صادره حداکثر تا آخر بهمن سال جاری ابلاغ گردد . ماموران تشخیص مالیات بر ارث و حقوق نیز لازم است با همین ترتیب اولویت رسیدگی را طبق برنامه مدون مرعی داشته و در نهایت نتیجه اقدامات در پایان برنامه زمانبندی به دفتر اینجانب گزارش گردد .

3- بمنظور حصول اطمینان وتضمین تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه لازم است پرونده های مهم (از حیث میزان مالیات) در کلیه منابع خصوصاً اشخاص حقوقی , در اولویت رسیدگی و حل و فصل اختلاف و قطعیت مالیات قرار گیرند . معاونین مالیاتی با تهیه فهرست طبق بندی این قبیل پرونده ها از طریق ممیزین کل مالیاتی بر این مهم نظارت مستمر خواهند نمود .

4- ممیزین کل مالیات مراقبت نمایند که بهنگام رفع اختلاف بین مودی با ممیز یا سرممیز کلیه مالیاتهای قطعی شده سنوات قبل و همچنین سال مورد رسیدگی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود .

5- در مرحله رسیدگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی سعی شود قبل از تعدیل درآمد مشمول مالیات , مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردد . بعلاوه تاخیر در تعیین نوبت رسیدگی پرونده های مهم در هیأت های مذکور و نتیجاً تعویق قطعیت و وصول مالیاتها , به هیچ وجه جایز نبوده و مدیران کل محترم ذیربط , ضمن نظارت مستمر بر این امر , پاسخگو خواهند بود .

6- جرایم مالیاتی نظر به اینکه جرائم مالیاتی , در قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان ضمانت اجرای تکالیف قانون ی مودیان مالیاتی تعبیه گردیده و بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم به صراحت ماده 191 قانون موصوف منوط به ” اثبات خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مودی و خصوصاً سوابق وی در انجام تکالیف و نهایتاً خوش حسابی در پرداخت مالیاتها گردیده است … “ لهذا مقرر می دارد از این پس , نحوه وصول پیشنهاد بخشودگی جرائم بر اساس درخواست مودیان , با رعایت نکات فوق و ضوابط مشروحه ذیل و در قالب درصدهای تعیین شده مورد اقدام یا موافقت قرار گیرد .

الف – چنانچه اصل مالیاتهای تکلیفی اشخاصی که مکلف به داشتن دفاتر قانون ی نمی باشند ظرف دوماه از تاریخ مطالبه و بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرداخت گردد 50 % جرائم متعلق بخشوده می شود .

ب – جرائم مالیاتهای تکلیفی سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کلاً بحیطه وصول درآید .

ج – درصورتیکه درمدت کمتر از یکسال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات , مالیاتهای غیرتکلیفی متعلق پرداشت شده باشد حداکثر بخشودگی جرائم 50 % خواهد بود.

د- در مواردیکه مالیات غیرتکلیفی متعلق در مدت بیش از یکسال وکمتر از دوسال پرداخت شده باشد حداکثر بخشودگی 25 % خواهد بود.

ه- جرائم مالیاتی مودیانیکه مالیات متعلق را درمدت بیش از دوسال پرداخت نموده اند کلاً وصول گردد .

و- جرائم مودیان موضوع ماده 194 قانون مزبور و همچنین جرائمی که در قوانین مربوط ترتیب دیگری برای آنها مقرر شده است مشمول مقررات این بخشنامه نخواهد بود .

ر- اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی (علاوه بر بخشودگی های موضوع تبصره‌های 1 و 2 ماده 190 قانون یادشده که حسب مورد اعمال خواهد شد) برای هر سال یا عملکرد سال هر شخص حقیقی تا چهارمیلیون ریال و هرشخص حقوقی تاده میلیون ریال به آقایان مدیران کل مالیاتی تفویض می گردد تا بشرط رعایت موارد مذکور در بندهای ج و د فوق با تشخیص و مسئولیت آنان فقط در موارد ضروری اعمال گردد . لیکن ارائه پیشنهاد بخشودگی بیش از ارقام مذکور موکول به وصول آن قسمت از جرائم که بخشوده یا پیشنهاد نشده خواهدبود.

7- تفسیط مالیات

الف – اختیار تفسیط یکساله انواع مالیاتهای مستقیم به آقایان مدیران کل تفویض می گردد تا با رعایت ضوابط ذیل , بدهی مالیاتی مودیانی که قادر به پرداخت آن بطور یکجا نیستند , باقساط ماهانه تقسیط شود.

ب – برای تقسیط بدهی , ثلث آن اعم از اصل و سایر متعلقات بعنوان پیش پرداخت وصول گردد .

ج – مبلغ اقساط باید برای اصل مالیات و جرائم متعلق تاتاریخ تقسیط معین شود و برای جرائم تاخیر پرداخت دوران اقساط نیز تضمین کافی اخذ تا درصورت پرداخت بموقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی تضمین مزبور مسترد گردد.

د- سررسید اقساط تا روز بیستم هرماه تعیین شود .

ه- برای تقسیط بیش از یکسال (مشروط به رعایت مفاد ماده 167 ق.م.م) و بخشودگی جرایم بمیزانی بیش از مبالغ مندرج در بند ز فوق , در موارد استثنائی و به سبب شرایط خاص مودیان لازم است مدیران کل محترم با ذکر دلایل موجه و ارائه مستندات کافی مراتب را به دفتر اینجانب گزارش نمایند .

و- مدیران کل محترم می توانند با قبول مسئولیت نهائی قسمتی از اختیارات خود را ضروری بدانند به همکاران ذیربط تفویض نمایند .

8- زمان اجرای مفاد این بخشنامه 28 / 2 / 1378 تعیین و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های صادره قبل در زمینه تقسیط و بخشودگی جرائم , کلیه بخشنامه های مغایر را ملغی اعلام می دارد . مسئولیت حسن اجرای کلیه موارد فوق با مدیران محترم کل می باشد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیاتهای شرق تهران
اداره کل مالیاتهای غرب تهران
اداره کل مالیاتهای مرکزتهران
اداره مالیات بر ارث و اراضی بایر
اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
هیئت عالی انتظامی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی

چون آخرین مهلت مودیان مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه های مالیات بردرآمد مشاغل،مالیات مستغلات مسکونی خالی،مالیات سالانه املاک ومالیات براراضی بایربرای سال 70 روز پنجشنبه 31 / 2 / 71 بوده و از طرفی ممکن است بعضی ازمودیان مالیاتی بلحاظ اینکه روزپنجشنبه ادارات کل مالیاتی فوق الذکردرتهران تعطیل میباشد روزشنبه 2 / 3 / 71 جهت انجام تکالیف قانون ی مقررمراجعه نماید بنابراین بمنظور حفظ حقوق مودیان مالیاتی شایسته است ترتیبی اتخاذگردد که تاساعت 21 روزهای پنجشنبه 31 / 2 / 71 وشنبه 2 / 3 / 71 حوزه های مالیاتی اظهارنامه های واصله رااخذ وثبت دفترنمایند بدیهی است اظهارنامه های مالیاتی منابع مزبورواصله تاپایان روزشنبه 2 / 3 / 71 وطبق تبصره یک ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی درموعد مقرر قانون ی محسوب خواهد شد

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:8014/489/5/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 282
تاریخ: 12 / 08 / 1381
کلاسه پرونده: 78 / 339
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای پرویز رخشنده
موضوع شکایت وخواسته:
ابطال بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16 / 4 / 1378 معاون مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی
مقدمه:
شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از مالیات بر درآمد اجاری معاف گردیده اند. در صورتی که در بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16 / 4 / 1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مذکور را منوط به ارائه اجاره نامه ثبتی دانسته این در حالی است که در قانون فوق الذکر چنین قیدی وجود ندارد. بنا به مراتب در خواست ابطال بند 5 بخشنامه مذکور را دارم مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5382 / 91 مورخ 5 / 5 / 1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1231- 4 / 30 مورخ 11 / 3 / 1381 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است.در متن ماده 11 تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری قید خاصی مبنی بر نوع قرارداد اجاری اعم از رسمی یا عادی نشده ولی در آیین نامه اجرایی آن به شماره 73395 /ت 20137 ه مورخ 19 / 11 / 1377 زمان بهره مندی از قرارداد عادی اجاره را از تاریخ تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی ذکر نموده که البته بعداً به موجب آیین نامه اصلاحی شماره 4648 /ت 22075 ه مورخ 12 / 2 / 1379 شرط تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی حذف و شرط معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری با در نظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می گردد اصلاح گردید و معاون درآمدهای مالیاتی وقت هم با صدور بخشنامه مجددی به شماره 52378 مورخ 21 / 10 / 1378 در خصوص چگونگی اجرای معافیت مالیات این قبیل واحدهای استیجاری از تاریخ 13 / 5 / 1377 تصریحی به سند رسمی ننموده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح بخشنامه شماره 52378 مورخ 21 / 10 / 1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مالکین واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از یکصدو بیست متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به میزان صددرصد بر اساس ماده 11 قانون تشویق، احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24 / 3 / 1377،علی الاطلاق وبدون قید کلمه ((رسمی)) مورد تأکید قرار گرفته و با این وصف موضوع اعتراض نسبت به بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16 / 4 / 1378 از حیث ذکر وصف مذکور منتفی شده است بنا براین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخشنامه اخیر الذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 3804 / 5 / 30- 28 / 10 / 1368 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح واجمال قضیه از اینقرار است که بنظر دفتر فنی مالیاتی پرونده مالیاتی مودیان مالیاتی که اعتراضات خودرانسبت به برگ تشخیص مالیات بمقام محترم وزارت ویاسایرمراجع وزارت متبوع تقدیم نموده وبرخی ازآنهاپس ازانقضاء مهلت مقرربحوزه مالیاتی ذیربط واصل شده اند بلحاظ آنکه در ماده 239 و تبصرهآن نحوه تسلیم اعتراض بطور مطلق و بدون قیدمحل معینی ذکرشده است بشرط آنکه اعتراض مودی بموقع در دفتر وزارتی یامراجع دیگر وزارت متبوعه یا ممیزکل و یا حوزه مالیاتی ذیربط بر حسب موردثبت گردد و قابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی میباشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: درست است که در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به مرجع تسلیم اعتراض به برگ تشخیص تصریح نشده است لکن از این عدم تصریح چنین استنباط نمی شودکه مودی مجازبه تسلیم اعتراض خودبه برگ تشخیص مالیات که ازحوزه مالیاتی معین و مشخص و نشانی معلوم صادر و ابلاغ میشود به مرجعی غیراز حوزه مالیاتی مذکور ازجمله دفتروزارتی یا مراجع دیگر وزارت متبوع باشد.زیرا اگر بدلیل عدم تصریح محل معین استنباط چنین اختیاری برای مودی بشود آنگاه حصرمحل یا مرجع به دفتروزارتی ویا مراجع دیگروزارت متبوع مغایراین استنباط شده وبلحاظ رعایت عدم مغایرت لازم میاید علاوه براین که اعتراض مودی را که موعد مقرر به دفتر وزارتی یامراجع دیگروزارت متبوع اعلام شده است قابل قبول دانست بلکه اعتراض مودی به برگ تشخیص را اگرچه به سایر مراجع هم اعلام شده باشد قابل پذیرش و ترتیب اثرتلقی نمودکه بنابه دلائل مشروحه زیرچنین استنباطی موجه و موافق قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد.

 

1_ به موجب قسمت اخیر ماده 239 اگر مودی ظرف 30 روزکتبا”اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به ممیزکل مراجعه نکند درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مالیات قطعی است و بلافاصله پس از قطعیت میزان درآمد حکم ماده 241 جاری و برگ مالیات قطعی صادرخواهد شدحال اگرمودی اعتراض کتبی خود را در موعد مقرر بجای آن که به حوزه مالیاتی اعلام کرده باشدبمرجع دیگری اعلام و حوزه مالیاتی درموعد مقررازاعتراض مودی مطلع نشده باشدفرض قانون ی مبنی بر قطعیت میان درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مطرح ودرنتیجه منتهی بصدوربرگ مالیات قطعی خواهد شدکه ازحیث آثارمترتب بربرگ مالیات قطعی و تبعات قانون ی آن از جهت وصول مالیات متعلقه بصرف اینکه بعد از انقضاء مهلت اعلام اعتراض کتبی ،اعتراض مودی ازمرجع دیگری بحوزه مالیاتی واصل شد نمیتوان برگ مالیات قطعی مذکور راکان لم یکن وبلااثرنمود.

 

2_ ازسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ازجمله مواد مربوط به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی به حوزه مالیاتی مربوط و قسمت اخیر ماده 177 و همچنین تبصره 1 ماده 208 قانون مذکوردر موردمشخصات اوراق مالیاتی ابلاغ شده و باعنایت باینکه برگ تشخیص مالیات صادره شامل نشانی شماره وسایر مشخصات حوزه مالیاتی و نام ونام خانوادگی و مهرو امضاء مامورین تشخیص مالیات محل مراجعه و مهلت مقرر وتکلیف مودی برحسب موردخواهد بود نیز استنباط نمیشودکه مودی مجازبه اعلام اعتراض کتبی خود به برگ تشخیص مالیات به مرجعی غیر ازحوزه مالیاتی مربوط باشد لذا بنا به موارد مذکوره فوق که درمورد جهات و ماخذ قانون ی استنباط و صدور رای شماره 1411 / 4 / 30- 4 / 9 / 68 نیزمصداق دارد طبق رای مورد اشاره اعتراض کتبی مودی به برگ تشخیص مالیاتی در موعد مقرر علی القاعده باید به حوزه مالیاتی مربوط اعلام تاقابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی باشد. لزوما”بایدتوجه شودکه چون ممیزکل مالیاتی وسر ممیز مالیاتی و ممیزمالیاتی جزء ارکان هرحوزه مالیاتی می باشند و قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی هم زیر نظرسر ممیز مالیاتی برای کلیه حوزه های مالیاتی سرممیزی مربوط انجام وظیفه می نماید اعتراض کتبی درصورتیکه در مهلت مقرربه هریک ازآنها اعلام شده باشد قابل پذیرش ورسیدگی خواهدبود، همچنین در مواردیکه اعتراض کتبی به مراجع دیگری اعلام و ازطریق آن مراجع درمهلت مقرر به حوزه مالیاتی مربوط واصل شده باشد باید در هیئت های حل اختلاف مالیاتی طرح و مورد رسیدگی قرارگیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر – علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی – مجید میرهادی .

شماره:19473/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴