قانون مالیات ها - مـــاده 179 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۷۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

سازمان امور اقتصادی ودارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

مفاد بند ب ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ”ب“ ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۶۰۸ /ت ۲۳۸۹۵ ه موره ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۹ هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی وحقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم عیناً بشرح ذیل ابلاغ می شود: بند ب

 

ماده ۱_ کمک های مالی – کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد وبه عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مؤدی قرار خواهد گرفت حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطاء کنندگان دویست میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰۰) ریال می باشد.

 

ماده ۲_ حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجراء وزارت امور اقتصادی ودارائی با توجه به ماده ۱۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم موظفند هر سال صورت کمک های ارائه شده به این سازمانها را از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی وحقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود کسر نمایند ودرصورت تقاضای مؤدی گواهی لازم را در خصوص میزان کسر شده صادر نمایند. ضمنا حسب اعلام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور شماره حساب ۱۶ / ۱۳۲۵ خزانه برای این منظور اختصاص یافته است. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره ۵۳۶۰۸ /ت ۲۳۸۹۵ وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور – سازمان حفاظت محیط زیست هیات وزیرن در جلسه مورخ ۵ / ۱۱ / ۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت وبرنامه ریزی کشور وحفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، به استناد بند (ب) ماده ۱۰۴قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۰۴قانون یاد شده را به شرح زیر، تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۰۳قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران“

 

ماده ۱_ در این آیین نامه، تعاریف واصلاحات به شرح زیر است:

الف – سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی: تشکیلات ومؤسسات مردمی هستند که بر اساس بند (الف) مصوبه شماره ۴۵۵ / ۱۴ مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۷۸ شورای عالی اداری، تشکیل وثبت شوند وصرفاً در زمینه حفاظت محیط زیست ومنابع طبیعی فعالیت نمایند ودر این آیین نامه ” سازمانیها“ نامیده می شوند.

ب – کمک های مالی: کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد وبه عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مؤدی قرار خواهد گرفت. حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطا کنندگان دویست میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰۰) ریال می باشد.

ج – شبکه: مجمعی است ایرانی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی ومستقل از دولت که با شرکت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی ایجاد شده وبرای تسهیل فعالیت سازمان ها وبرقراری هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط فعالیت می کنند.

 

ماده ۲_ حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت امور اقتصادی ودارایی، با توجه به ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، موظفند هر سال صورت کمک های ارایه شده به این سازمان ها را از درامدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی وحقوقی که خود انها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود، کسر نمایند ودر صورت تقاضای مؤدی، گواهی لازم را در خصوص میزان کسر شده صادر نمایند.

تبصره – خزانه مکلف است جمع میزان کمک های واریزی اشخاص حقیقی وحقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کار گروه (کمیته) موضوع ماده ۳ این آیین نامه ارسال نماید.

 

ماده ۳_ به منظور توزیع کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی وهماهنگی در فعالیت ها، کار گروه (کمیته) اجرایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وشبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می گردد:

 

الف- تهیه فهرست اسامی سازمان هایی که حایز شرایط استفاده از امکانات بند (ب) ماده ۱۰۴قانون برنامه سوم می باشد.

ب – تعیین سهم هر سازمان از کمک های اعطایی بر اساس برنامه های آینده، فعالیت های گذشته، ارزیابی توان اجرایی، میزان کمک های جذب شده، نیاز به تجهیز وتقویت آنها.

ج – نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند ”ب“ ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم تامین می گردد.

 

تبصره ۱: سازمان ها ملزم به رعایت اخطاریه ها ونظرات کارگروه (کمیته) می باشند.

 

تبصره ۲: در صورت بروز اختلاف نظر، آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کار گروه (کمیته) تعیین کننده می باشد.

 

تبصره ۳: رییس کار گروه (کمیته)،نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور می باشد ودبیری آن به عهده نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است.

 

ماده ۴_ سازمان ها مکلفند بر اساس هدف های آموزشی که توسط کار گروه (کمیته) اجرایی اعلام می گردد، کمک های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی ومشارکت مؤثر مردم وفرهنگ سازی از طریق فعالیت های اموزشی وپژوهش های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی صرف نمایند.

 

ماده ۵_ سازمان ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه های خاصی که از طرف کار گروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین نامه تدوین وبه آنها ارایه می شود، تا پایان فروردین ماه اول سال بعد، به کار گروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کار گروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت های سالانه سازمان ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه نماید.

 

ماده ۶_ در صورتی که ثابت شود فعالیت های سازمانی در راستای هدف های آموزشی قرار ندارد، کار گروه (کمیته) موضوع ماده ۳ موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می باشد، در صورت ادامه وضع وعدم توجه به اخطار داده شده، پرداخت کمک های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک های مالی سوء استفاده صورت گرفته است، مسؤولان ومتخلفان سازمان ذی ربط، مسؤول جبران زیان وارد شده بوده ودر این صورت، اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد. تبصره – پیگیری تخلفات، حسب مورد، به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

 

ماده ۷_ اگر بخشی از کمک های مالی دریافت شده هزینه نگردد، به صورت اندوخته قابل مصرف در سال های بعد در حساب خزانه باقی خواهد بود وبنا بر درخواست کار گروه (کمیته) قابل پرداخت می باشد.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

فصل دوازدهم – سیاستهای زیست محیطی ماده ۱۰۴- به منظور حفاظت از محیط زیست وبهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:

 

الف- بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید بر اساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات وبهره برداری پایدار از منابع با اجرای طرحهایی از قبیل تعادل دام ومرتع،خروج دام از جنگل،و تامین علوفه دام وسوخت جنگل نشینان، عشایر وروستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه ونهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه ریزی، تصمیم گیری واجراء ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ب- به منظور تقویت وپشتیبانی از سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی،کمکهای مالی اشخاص حقیقی وحقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریزمیگردد، دریافت و بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد ومشتمل بر حداکثر میزان کمکها ونحوه اطای انهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.

شماره:۱۹۷/۱۰۷۴/۲۱۱

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴