قانون مالیات ها – مـــاده 207

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر از اپلیکیشن رایگان آکادمی استفاده کنید

بخشنــامه‌های قانون مالیات ها – مـــاده 207

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
نظر به اینکه حسب مقررات گمرکی چنانچه پس از ترخیص کالا از گمرک کسر دریافتی کشف گردد باید ظرف مدت هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص مطالبه و به مودی ابلاغ گردد و در صورت عدم ابلاغ در مهلت مذکور مشمول مرور زمان شده و حقوق دولت تضییع می گردد لذا مقتضی است بمنظور همکاری و قطع مرور زمان دستور فرمائید در مواردیکه بلحاظ عدم وجود واحد گمرکی در محل اقامت صاحب کالا , از طرف مطالبه نامه کسر دریافتی یا نامه قطع مرور زمان جهت ابلاغ به صاحبان کالا برای ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستانها ارسال میگردد ادارات مذکور در مهلت مقرر نسبت به ابلاغ اوراق مزبور اقدام و نسخه دوم ابلاغ شده را به گمرک ذیربط عودت نمایند.

عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

شماره:48900/480/211

چون مشاهده میشود اطلاعیه های مربوط به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای ماده 181 ق.م.م توسط هیئتهای اجرای ماده 181 از مودیان بدست می آید و جهت تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان توسط اداره کل مالیات بر شرکتها با توجه به محل قانون ی و یا محل فعالیت به اداره های کل مالیاتهای تهران و یا سایر استانها ارسال میگردد اغلب بدون دقت نظر و تحقیق کامل به دلایل مختلف به اداره کل مالیات بر شرکتها برگشت داده میشود و این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای اداره کل مذکور موجب از بین رفتن اطلاعات بزحمت بدست آمده و نهایتاً عدم وصول مالیات از صاحبان درآمد میگردد موارد زیر جهت اجراء به کلیه ادارات کل مالیاتی ابلاغ میگردد .

1- در مواردی که مودیان با توجه به نشانی بدست آمده شناسائی نمیگردند چنانچه از نظر نوع فعالیت و یا محل فعالیت مربوط به هر اداره کل باشند بایستی ضمن تشکیل پرونده برای این مودیان در حوزه های مالیاتی خاص که توسط مدیران کل مالیاتی ایجاد میگردد اطلاعیه ها مورد رسیدگی مالیات مورد مطالبه قرار گرفته و طبق مواد ماده 207 و ماده 208 ق.م.م اقدام گردد .

2- در مواردی که نیاز به اطلاعات بیشتری راجع به اطلاعیه های ارسالی باشد حوزه های مربوطه مکلفند به استناد مواد ماده 230 و ماده 231 ق.م.م نسبت به اخذ اطلاعات مورد لزوم از مرجعی که اطلاعات از آنجا بدست آمده (اشخاصی که مورد اجرای ماده 181 قرار گرفته اند) با مراجعه و با استعلام و تحقیق اقدام نمایند.

3- چنانچه ضمن تحقیقات مشخص گردید اطلاعات ارسالی مربوطه به سایر ادارات کل میباشد از طریق ادارات نظارت و پیگیری نسبت به ارسال اطلاعیه ها به ادارات مربوطه اقدام نمایند.

4- در صورتیکه ضمن تحقیقات و بررسیهای کامل مشخص گردید اطلاعیه های بدست آمده جعلی و بقصد فرار از پرداخت مالیات تهیه گردیده مامورین تشخیص مسئول پرونده مودی منبع اطلاعات بدست آمده مکلفند طبق مواد ماده 201 و ماده 233 ق.م.م اقدام تا علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی اقامه دعوی گردد . در هر صورت از عودت دادن اطلاعیه های ارسالی مربوط به اجرای ماده 181 ق.م.م بدون ذکر دلیل موجه به اداره کل مالیات بر شرکتها خودداری شود , مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل مالیاتی خواهد بود .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:12384

پیرو دستورالعملهای شماره 8334 مورخ 24 / 2 / 70 و 16032 مورخ 3 / 4 / 70 لزوم رعایت نکات زیر را موکداً یادآوری مینماید: بقرار اطلاع برخی از ماموران تشخیص مالیات بدون رعایت مقررات ماده 207 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و درنظرگرفتن مفاد ماده 208 قانون مذکور علیرغم اینکه نشانی اعلام شده از سوی مودی در پرونده موجود بوده و یا قبلاً اوراق مالیاتی بنشانی مشخصی به مودی ابلاغ گردیده و مورد ایراد مودی هم قرار نگرفته است , در آخرین روزهای فرصت قانون ی اقدام به ابلاغ اینگونه اوراق مالیاتی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مینمایند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه سنگین و احیاناً تضییع حقوق مودیان مالیاتی موجبی برای ایراد شمول مرور زمان از سوی مودیان موصوف بلحاظ صحیح نبودن امر ابلاغ خواهد بود . بنابراین لازم است:

 

1_ جهت جلوگیری از شمول مرور زمان , در فرصت های کافی و قبل از پایان مهلت مقرر قانون ی نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق نشانی قانون ی طبق مقررات ماده 207 قانون فوق الاشاره اقدام گردد .

 

2_ ابلاغ از طریق روزنامه کثیرالانتشار منحصراً‌ در مواردیست که هیچگونه نشانی از مودی مالیاتی در دست نباشد و در اینصورت لازم است فهرست اسامی مودیان موصوف توسط ممیز مالیاتی تهیه و مراتب ضرورت ابلاغ از طریق روزنامه به تأئید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط برسد و ترتیبی اتخاذ گردد که فهرست مزبور حداقل یکماه قبل از پایان مهلت مقرر قانون ی ابلاغ , جهت درج در روزنامه به اداره کل روابط عمومی و ارشاد وزارت متبوع تحویل داده شود . مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با آقایان ممیزین کل مالیاتی خواهد بود .

وزیر اموراقتصادی و دارائی از طرف حسینی

شماره:11016/659/5/30

آرای شورای عالی مالیاتی در قانون مالیات ها – مـــاده 207

گزارش شماره 59257 / 31- 7 / 6 / 1373 اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به صورتجلسه معاونین ادارات کل مالیاتی تهران راجع به قانون ی یا غیر قانون ی بودن ابلاغ اوراق مالیاتی به محل کسب یا سکونت مودی که قبلاً واگذار گردیده منتهی مودی از معرفی نشانی جدید خودداری و نسبت به ابلاغ به محل سابق نیز ایراد ننموده است،حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16 / 6 / 1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و بررسی در این باره بشرح زیراعلام رای می نماید:
رای کثریت:

بنا به نص صریح ماده 207 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای ابلاغ اوراق مالیاتی باید به محل کار یا سکونت مودی مراجع نمود خواه محل مذکور توسط مودی معرفی و یا وسیله حوزه مالیاتی مشخص شده باشد بنابراین اطلاق محل کار یا سکونت به محل کسب یا سکونت سابق که اکنون واگذار گردیده است،صحیح نبوده در نتیجه ابلاغ به آن محل فاقد اعتبار قانون ی خواهد بود. پس در مواردیکه ترک محل کار یا سکونت محرز است و نشانی فعلی مودی هم روشن نیست مسئولین امر باید مساعی لازم را برای دسترسی به محل کار یا سکونت وی بکار بندند، النهایه در صورت عدم موفقیت دراین زمینه،ابلاغ باید طبق ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرد با این توضیح که در این رابطه اوراق مالیاتی مربوط به مالیات مستغلات مستثنی بوده تابع تبصره 2 ماده 208 یاد شده می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده- حسین ملکی.

نظراقلیت:

نظر به اینکه مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ناظر به مواردی است از مودی نشانی در دست نباشد .در صورتیکه در پرونده مالیاتی سابقه ابلاغ به مودی و اطلاع وی از این موضوع و عدم ایراد به آن وجود داشته باشد،با عنایت به قسمت اخیر ماده 207 قانون یاد شده مادامیکه مودی محل دیگری به عنوان محل سکونت و یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی قانون ی وصحیح است . از این رو اقلیت ضمن تایید بند یک صورتجلسه مورخ 24 / 5 / 1373 ابلاغ اوراق مالیاتی این قبیل مودیان حسب مقررات ماده 208 قانون مذکور را صحیح نمی داند.

محمد طاهر- حسن محمدیان

شماره:5808/4/30

اگر در زمینه نرم افزار یکپارچه حسابداری و یا راهکارهای مالی متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می‌توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید یا با شرکت در دوره‌های  آموزش رایگان یاس از جدیدترین اخبار اقتصادی و اموزش استفاده نرم‌افزار حسابداری یاس سیستم آگاه شوید.