قانون مالیات ها - مـــاده 226 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۲۶

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
به قرار اطلاع واصله، برخی از مؤدیان اعلام داشته اند که در زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1391،سهواً برخی از اقلام اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه را اشتباهاً بیش از مبلغ واقعی ابراز نموده اند که این امر موجب گردیده فروش، درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی این گونه مؤدیان با اختلاف فاحشی نسبت به واقعیت امر و یا سنوات قبل در سیستم درج گردد لذا بدینوسیله مقرر می دارد:
مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اظهارنامه اینگونه مؤدیان با بررسی کامل دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده حسب مورد و ملحوظ نظر قرار دادن درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی یا تعیین شده سنوات قبل و همچنین میزان فعالیت مؤدی در سال مورد رسیدگی و در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و فارغ از مقررات تبصره 2 ماده 210 قانون مذکور،درآمد مشمول مالیات واقعی اینگونه از مؤدیان را بر اساس موارد مذکور به قرار ذیل تعیین نمایند.

 

1_ کمیته ای مرکب از یک نفر از معاونین مالیاتی اداره کل (دبیر کمیته)،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،مسئول حراست اداره کل و رئیس امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده تشکیل گردد.

 

2_ مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مؤدیان مذکور پس از بررسی و تطبیق موارد در صورت احراز اشتباه مؤدیان و حسب درخواست مؤدی مبنی بر اصلاح اشتباه می بایست مراتب را طی فرم پیوست به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.

 

3_ رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط با انجام بررسی های لازم و در صورت احراز اشتباه در تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدی،مراتب را جهت طرح در کمیته ارسال نماید.

 

4_ کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط و در صورت احراز اشتباه،مراتب را به اداره امور مالیاتی اعلام می نماید.

 

5_ مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی، با عنایت به صورتجلسه کمیته مذکور حسب مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدی با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
در خصوص اینگونه پرونده ها که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح باشند، هیأت های حل اختلاف مالیاتی راساً اختیار کمیته مذکور را داشته، لذا به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.
لازم به توضیح است در صورتیکه این قبیل مؤدیان از اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارسال شده است،متعاقباً نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق اسناد و مدارک و به صورت دستی و با اصلاح اشتباه فوق در موعد مقرر اقدام نموده اند اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه تسلیم شده به صورت دستی و ملاک عمل می باشد.
بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده و همچنین مسئولان موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم در هر مورد که اجرای تبصره 2 ماده 97 امکان پذیر باشد،مکلف به اجرای حکم تبصره مذکور خواهند بود.
به موجب بخشنامه شماره 200/93/124 مورخ 1393/11/7 سازمان امور مالیاتی مفاد بخشنامه و ترتیبات اجرایی مندرج در آن برای اظهارنامه های عملکرد سال 1392 و به بعد نیز جاری خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:26/93/200

بخشنامه

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم، که مقرر می دارد:
” به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد”
بنابراین به منظور وحدت رویه اجرائی مقرر می گردد:

 

1_ با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه،هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود.

 

2_ چنانچه مؤدی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانون ی اقدام نموده باشد،در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر،ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانون ی مؤدی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مذکور قابل قبول خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:12319 /200/ص

دفتر فنی مالیاتی

به قرار اطلاعات واصله برخی از واحدهای مالیاتی مراتب قبول اظهارنامه های عملکرد سال 1381 مشمولین فصل مالیات بردرآمد مشاغل را که بر اساس ماده 158 بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده است و همچنین نتیجه رسیدگی به آن تعداد از اظهارنامه های مزبور را که بموجب قسمت اخیر آن ماده بطور نمونه گیری مورد رسیدگی قرار گرفته است , تاکنون به صاحبان مشاغل ابلاغ نکرده اند . لذا چون بی اطلاعی مشمولین مورد بحث از وضعیت مالیاتی عملکرد سال 1381 , امکان اجرای مطلوب بخشنامه خود اظهاری شماره 3897 مورخ 17 / 3 / 83 را بامشکل مواجه خواهد نمود . بدینوسیله پیرو بخشنامه 4623 مورخ 27 / 3 / 83 مقرر می شود:
کلیه واحدهای مالیاتی در اسرع وقت و حداکثر تا 10 / 4 / 83 نسبت به ابلاغ مراتب قبول اظهارنامه بدون رسیدگی و همچنین ابلاغ نتیجه رسیدگی به اظهارنامه هائی که مورد رسیدگی قرار گرفته است اقدام نمایند.
دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل و معاونین آنان برحسن اجرای این دستورالعمل نظارت و نتیجه را روز 11 / 4 / 83 به دفتراینجانب اعلام خواهند نمود.
انتظار میرود در پایان مهلت , مورد ابلاغ نشده وجود نداشته باشد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4623
تاریخ: 27 / 03 / 1383
پیوست:

 

1_ عملکرد سال 1382،اولین عملکردی است که اگر صاحبان بابت آن از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر خودداری نمایند، از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب قسمت اخیر همان ماده محروم می شوند، از طرفی سازمان امور مالیاتی کشور قویاً مایل است که کلیه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از معافیت مزبور بهره مند وهیچ یک از مؤدیان از معافیت محروم نشوند واگر چه تابه حال مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی سراسر کشور توسط ادارات امور مالیاتی از این موضوع مطلع شده ووعده همکاری واطلاع رسانی به اعضا و اتحادیه های صنفی را داده و در این جهت فعالیت می نمایند، معهذا برای نیل به این هدف مهم، به لحاظ اینکه عملکرد سال 1382 اولین عملکردی است که عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت می گردد، ماموران مالیاتی علاوه بر وظایف قانون ی خود، باید وظیفه دینی، اخلاقی واجتماعی وبسیارمهم و سنگین اطلاع رسانی به کلیه مؤدیان وتبلیغ همه جانبه در خصوص لزوم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر به منظور بهره مندی از معافیت قانون ی رانیز با جدیت هرچه بیشتر انجام داده و با استفاده از تمام امکانات و طرق مختلف و از جمله توزیع اظهار نامه، عموم مؤدیان را از موضوع آگاه و به تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر تشویق وراهنمایی نمایند.
علیهذا با اطمینان از همکاری صمیمانه مأموران مالیاتی وهمچنین مجامع امور صنفی واتحادی های صنفی در انجام این امر مهم، به ملاحظه ضیق وقت و به منظور حداکثر استفاده از فرصت باقی مانده و حصول موفقیت کامل برنامه کار واحدهای مالیاتی از اول تیر ماه جاری تا پایان ماه مذکور در سراسر کشور به شرح زیر تعیین می گردد.

 

الف- واحدهای مالیاتی تهران:

ایام اداری (شنبه تا چهار شنبه) از اول وقت اداری تا 8 بعد ازظهر یکسره، روزهای پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 8 بعدازظهر یکسره وروزهای جمعه از ساعت 8 صبح تا 1 بعدازظهر

 

ب- واحدهای مالیاتی سایر نقاط:

ایام اداری (شنبه تا پنجشنبه) از اول وقت اداری تا 8 بعدازظهر یکسره، روزهای جمعه از ساعت 8 صبح تا 1 بعدازظهر
البته به منظور جبران زحمات همکاری که برای نیل به هدف و حصول موفقیت تلاش می نماید حق الزهمه کار اضافی ویژه روزهای تعطیل و همچنین پاداش مناسب منظور و پرداخت خواهد شد.

 

2_ نظر به اینکه قطعیت مالیات عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل از حیث فراهم شدن امکان استفاده تعداد بیشتر مؤدیان از مفاد بخشنامه شماره 3879 مورخ 17 / 3 / 83 مؤثر وحائز اهمیت است، لذا با توجه به تبصره ذیل قسمت الف و ب و بند 3 قسمت ج بخشنامه موصوف وبه ضرورت تسریع در قطعیت وابلاغ مالیاتهای مورد نظر تا 28 / 4 / 83 شایسته است ترتیبی اتخاذ نمایندکه:

 

الف- رؤسای امور مالیاتی (ممیزین کل سابق)،با اختیارات قانون ی وتجربیات واطلاعاتی که دارند وبا رعایت عدالت مالیاتی و بند5 بخشنامه 3409 مورخ 9 / 3 / 83 مالیات عملکرد مؤدیانی راکه مهلت مقرر در ماده 238 در مورد آنان منقضی نشده است تا تاریخ یاد شده قطعی نمایند، تا مؤدیان ذیربط با اطلاع از میزان مالیات قطعی شده خود حسب مورد بتوانند از مفاد بخشنامه خود اظهاری استفاده کنند.

 

ب- در مورد مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان برابر مقررات به هیأت های حل اختلاف مالیاتی احاله شده ویا باید احاله شود، در فرصت باقیمانده ودر اسرع وقت باجلب نظر مؤدیان ذیربط به مفاد قسمت اخیر ماده 226 (درخواست مؤدی برای عدم لزوم رعایت فاصله زمانی) و تشکیل جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی (در دونوبت صبح ودونوبت بعدازظهر)،پرونده های مربوط به فوریت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح واعضاء محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی با توجه به بند 8 بخشنامه شماره 3409 مورخ 9 / 3 / 83 به ویژه قسمت اخیر آن با حداکثرتوان نسبت به رسیدگی موارد اختلاف وصدور رأی موافق مقررات عادلانه وقطعیت مالیات مبادرت فرمایند. متعاقب صدور آراء لازم است، بدون فوت وقت و در صورت امکان در همان روز در خصوص ابلاغ واقعی آراء به مؤدیان اقدام لازم به عمل آید تا امکان استفاده از بخشنامه خود اظهاری برای آنان فراهم گردد.
بدیهی است خدمات و زحمات رؤسای امور مالیاتی واعضاء محترم هیأت های حل اختلاف متناسب با تعداد پرونده هائی که مالیات آنها تا تاریخ 28 / 4 / 84 قطعی و ابلاغ می گردد مورد توجه بوده و علاوه بر حق الزهمه کار اضافی وشرکت در جلسات فوق العاده که به نحو شایسته وویژه ای جبران خواهدشد، تشویق وتقدیر معنوی ومادی همکاران محترم که در این مقطع با تلاش مستمر خود موجب تحقق برنامه های سازمان امور مالیاتی کشورمی شوند از بدیهات وملحوظ نظر می باشد.
در خاتمه انتظار دارد با تلاش مستمر ودلسوزانه مأموران ارجمند مالیاتی وهمکاری های مسئولین محترم مجامع امور صنفی واتحادیه های صنفی و رعایت واجرای دستورالعمل های صادره در خصوص برنامه خود اظهاری مؤدیان مالیاتی در پایان مهلت قانون ی، سازمان شاهد افزایش فوق العاده تعداد اظهار نامه های مالیاتی تسلیم شده ورشد پرداخت مالیاتهای عادلانه نسبت به سال های قبل باشد وبا عنایت واسعه پروردگار متعال هیچ یک از مؤدیان فصل مالیات بردرآمد مشاغل از معافیت مالیاتی محروم نشده باشند. مدیران کل ومعاونین آنان ودادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند نمود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:4954

1- عملکرد سال 1382،اولین عملکردی است که اگر صاحبان بابت آن از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر خودداری نمایند، از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب قسمت اخیر همان ماده محروم می شوند، از طرفی سازمان امور مالیاتی کشور قویاً مایل است که کلیه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از معافیت مزبور بهره مند وهیچ یک از مؤدیان از معافیت محروم نشوند واگر چه تابه حال مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی سراسر کشور توسط ادارات امور مالیاتی از این موضوع مطلع شده ووعده همکاری واطلاع رسانی به اعضا واتحادیه های صنفی را داده ودر این جهت فعالیت می نمایند، معهذا برای نیل به این هدف مهم، به لحاظ اینکه عملکرد سال 1382 اولین عملکردی است که عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت می گردد، ماموران مالیاتی علاوه بر وظایف قانون ی خود، باید وظیفه دینی، اخلاقی واجتماعی وبسیارمهم و سنگین اطلاع رسانی به کلیه مؤدیان وتبلیغ همه جانبه در خصوص لزوم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر به منظور بهره مندی از معافیت قانون ی رانیز با جدیت هرچه بیشتر انجام داده وبا استفاده از تمام امکانات وطرق مختلف و از جمله توزیع اظهار نامه، عموم مؤدیان را از موضوع آگاه وبه تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر تشویق وراهنمایی نمایند.
علیهذا با اطمینان از همکاری صمیمانه مأموران مالیاتی وهمچنین مجامع امور صنفی واتحادی های صنفی در انجام این امر مهم، به ملاحظه ضیق وقت وبه منظور حداکثر استفاده از فرصت باقی مانده وحصول موفقیت کامل برنامه کار واحدهای مالیاتی از اول تیر ماه جاری تا پایان ماه مذکور در سراسر کشور به شرح زیر تعیین می گردد.

 

الف- واحدهای مالیاتی تهران: ایام اداری (شنبه تا چهار شنبه) از اول وقت اداری تا 8 بعد ازظهر یکسره، روزهای پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 8 بعدازظهر یکسره وروزهای جمعه از ساعت 8 صبح تا 1 بعدازظهر

 

ب- واحدهای مالیاتی سایر نقاط: ایام اداری (شنبه تا پنجشنبه) از اول وقت اداری تا 8 بعدازظهر یکسره، روزهای جمعه از ساعت 8 صبح تا 1 بعدازظهر
البته به منظور جبران زحمات همکاری که برای نیل به هدف وحصول موفقیت تلاش می نمایدحق الزهمه کار اضافی ویژه روزهای تعطیل وهمچنین پاداش مناسب منظور وپرداخت خواهد شد.

 

2_ نظر به اینکه قطعیت مالیات عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل از حیث فراهم شدن امکان استفاده تعداد بیشتر مؤدیان از مفاد بخشنامه شماره 3879 مورخ 17 / 3 / 83 مؤثر وحائز اهمیت است، لذا با توجه به تبصره ذیل قسمت الف وب و بند3 قسمت ج بخشنامه موصوف وبه ضرورت تسریع در قطعیت وابلاغ مالیاتهای مورد نظر تا 28 / 4 / 83 شایسته است ترتیبی اتخاذ نمایندکه:

 

الف- رؤسای امور مالیاتی (ممیزین کل سابق)،با اختیارات قانون ی وتجربیات واطلاعاتی که دارند وبا رعایت عدالت مالیاتی و بند5 بخشنامه 3409 مورخ 9 / 3 / 83 مالیات عملکرد مؤدیانی راکه مهلت مقرر در ماده 238 در مورد آنان منقضی نشده است تا تاریخ یاد شده قطعی نمایند، تا مؤدیان ذیربط با اطلاع از میزان مالیات قطعی شده خود حسب مورد بتوانند از مفاد بخشنامه خود اظهاری استفاده کنند.

 

ب- در مورد مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان برابر مقررات به هیأت های حل اختلاف مالیاتی احاله شده ویا باید احاله شود، در فرصت باقیمانده ودر اسرع وقت باجلب نظر مؤدیان ذیربط به مفاد قسمت اخیر ماده 226 (درخواست مؤدی برای عدم لزوم رعایت فاصله زمانی) وتشکیل جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی (در دونوبت صبح ودونوبت بعدازظهر)،پرونده های مربوط به فوریت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح واعضاء محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی با توجه به بند 8 بخشنامه شماره 3409 مورخ 9 / 3 / 83 به ویژه قسمت اخیر آن با حداکثرتوان نسبت به رسیدگی موارد اختلاف وصدور رأی موافق مقررات عادلانه وقطعیت مالیات مبادرت فرمایند. متعاقب صدور آراء لازم است، بدون فوت وقت ودر صورت امکان در همان روز در خصوص ابلاغ واقعی آراء به مؤدیان اقدام لازم به عمل آید تا امکان استفاده از بخشنامه خود اظهاری برای آنان فراهم گردد.
بدیهی است خدمات وزحمات رؤسای امور مالیاتی واعضاء محترم هیأت های حل اختلاف متناسب با تعداد پرونده هائی که مالیات آنها تا تاریخ 28 / 4 / 84 قطعی وابلاغ می گردد مورد توجه بوده وعلاوه بر حق الزهمه کار اضافی وشرکت در جلسات فوق العاده که به نحو شایسته وویژه ای جبران خواهدشد، تشویق وتقدیر معنوی ومادی همکاران محترم که در این مقطع با تلاش مستمر خود موجب تحقق برنامه های سازمان امور مالیاتی کشورمی شوند از بدیهات وملحوظ نظر می باشد.
در خاتمه انتظار دارد با تلاش مستمر ودلسوزانه مأموران ارجمند مالیاتی وهمکاری های مسئولین محترم مجامع امور صنفی واتحادیه های صنفی ورعایت واجرای دستورالعمل های صادره در خصوص برنامه خود اظهاری مؤدیان مالیاتی در پایان مهلت قانون ی، سازمان شاهد افزایش فوق العاده تعداد اظهار نامه های مالیاتی تسلیم شده ورشد پرداخت مالیاتهای عادلانه نسبت به سال های قبل باشد وبا عنایت واسعه پروردگار متعال هیچ یک از مؤدیان فصل مالیات بردرآمد مشاغل از معافیت مالیاتی محروم نشده باشند. مدیران کل ومعاونین آنان ودادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند نمود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:4623

سومین جلسه شورای راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حسابرسی در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده 272 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مقررگردید:

 

1_ اجرای تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 طبق دستورالعمل صادره به شماره 182799 مورخ 22 / 5 / 1380 برای عملکرد سال 1380 از حیث مهلت و ضوابط اجرائی بلااشکال است .

 

2_ شرکتهای دولتی که در اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی …. دارائیهای ثابت خود را تجدید ارزیابی نمایند, باید استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده را مطابق جدول استهلاک همان سال محاسبه و منظور نمایند. ضمناً تاریخ ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر موثر در موضوع نبوده و هزینه استهلاک برای دوازده ماهه یک دوره مالی محاسبه خواهد گردید.

 

3_ چنانچه شرکتی فروش ملکی را که جزء دارائیهای ثابت میباشد در دفاتر ثبت و از این بابت درآمد فروش شناسائی نماید , انتقال مزبور فقط مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد انتقال ملک قابل مطالبه نخواهد بود. در صورتیکه هنگام ثبت انتقال ملک مزبور در دفاتر اسنادرسمی , ارزش معاملاتی ملک تغییر نموده باشد , فقط مالیات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتی براساس مقررات ماده 59  قانون قابل چنانچه شرکتی فروش ساختمان نوساز , اعم از مسکونی و غیره را که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد در دفاتر ثبت و از این بابت درآمد فروش شناسائی نماید, انتقال مزبور , علاوه بر شمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم , مشمول مالیات موضوع ماده 77 همان قانون خواهد بود و وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد انتقال ملک قابل مطالبه نمی باشد.در صورتیکه هنگام ثبت انتقال ملک در دفاتراسناد رسمی , ارزش معاملاتی ملک تغییر نموده باشد , در این حالت فقط مالیات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتی براساس مقررات ماده 59  قانون قابل مطالبه و وصول بوده و مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

 

4_ براساس مفاد ماده 108 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 اندوخته های موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحیه بعدی آن با رعایت مقررات ماده اخیر الذکر اندوخته و تا تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون یاد شده مالیات آن پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود , لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه , به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود. از طرفی اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه بعدی آن به شرط احراز شرایط مقرر تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 , در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان و یا کاهش سرمایه از محل اندوخته های مزبور مشمول مالیات نخواهد بود.

 

5_ در خصوص شرکتهای دولتی که در امر کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر طبق مقررات عمل ننموده اند اجرای مفاد بخشنامه شماره 37343 / 405- 211 مورخ 31 / 6 / 1381 مورد تاکید می باشد .

 

6_ در مواردیکه درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط سازمان حسابرسی کمتر از درآمد ابرازی مودی بر اساس صورتهای مالی تسلیمی باشد به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات ابرازی مورد قبول که در اظهارنامه نامه یا ترازنامه تسلیمی اعلام شده است قطعی خواهد بود لکن اعمال قانونی و کسر درآمدهائی که طبق مقررات قانون یاد شده نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده و یا درآمدهایی که دارای نرخ جداگانه ای (درآمدهائی که مالیات آن مقطوع است) و همچنین استهلاک زیان سنواتی قابل قبول و هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق و ثبت شده و توسط مودی از حساب سود وزیان ابرازی کسر نگردیده است بلااشکال بوده اما در مورد اشتباه در محاسبات چنانچه در اجرای تبصره ماده 226 اقدام نشده باشد قابل اعمال نخواهد بود.

 

7_ در مواردیکه بندهای مشروط گزارش حسابرسی مالی که ماهیت درآمدی دارد در گزارش حسابرسی از جانب حسابرس تحت عنوان تعدیلات موثر بر افزایش درآمد به درآمد مشمول مالیات اضافه میگردد. چنانچه ارقام اضافه شده به درآمد مشمول مالیات توسط حسابدار رسمی ناشی از رسیدگی و تعدیل حسابها و ارقام درآمدی باشد که قبلاً در دفاتر مودی به نحوی ثبت شده است در این صورت گزارش حسابرسی مالیاتی مورد قبول خواهد بود . لیکن ارقام مزبور در مواردی که به نحوی در دفاتر انعکاس نداشته باشد در این صورت موضوع از مصادیق بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که باید به هیات مزبور جهت اظهارنظر نسبت به دفاتر احاطه گردد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:211-4350/40418

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴