قانون مالیات ها - مـــاده 67 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۶۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره ۳۷۷۶۴ / ۲۶۸۶- ۵ / ۳۰- ۶ / ۸ / ۱۳۶۸ نظر باینکه در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت بمطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها سوالات متعددی مطرح میگردد لذا بمنظور رفع ابهامات مزبور و تسریع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ذیل بکلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد . تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق مشارکت مدنی , مضاربه , فروش اقساطی , اجاره بشرط تملیک جعاله , مزارعه و مساقات نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ ندارد .

با توجه به تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ در مواردیکه بانکها بعنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آنرا دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یادشده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال ۱۳۶۸ به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده ۶۷ قانون فوق الذکر اقاله یا فسخ میگردد چون بعنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در اینصورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود .

۳- تنظیم و یا فسخ اسناد رهن تصرفی در مواقعیکه بانک مرتهن است (اعم از اینکه رهن تصرف در رابطه با اسناد معاملات بند ۱ فوق الذکر و یا سایر موارد باشد) مستلزم کسب گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور میباشد لیکن فسخ یا فک رهن اسناد تنظیمی اشخاص با بانکها چنانچه مفاد سند مربوطه از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نیازی به گواهی انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت .

۴- تنظیم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتی اعم از اینکه بانک انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک , انتقال دهنده مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نمیباشد لیکن مورد مستلزم اخذ گواهی انجام معامله بشرح مقرر در ماده ۱۸۷ خواهد بود . بدیهی است غیر از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت بآن مشخص گردیده در سایر موارد تنظیم و فسخ و اقاله معاملات موضوع  ماده ۱۸۷ در هر حال نیاز به مطالبه گواهی انجام معامله خواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: ۳۷۷۶۴ / ۲۶۸۶ / ۵ / ۳۰
تاریخ: ۰۶ / ۰۸ / ۱۳۶۸
پیوست:

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

توجه: ‌به بخشنامه ۵۹۵۱۰ / ۴۲۸۳ / ۵ / ۳۰- ۲۵ / ۱۲ / ۶۸ پیرونامه شماره ۳۰۷۵۶ / ۱۹۸۷ / ۵ / ۳۰- ۲۵ / ۶ / ۱۳۶۸ ونظرباینکه در ارتباط با بند ۳ نامه شماره ۱۷۳۱۰ / ۱۰۵۴ / ۵ / ۳۰- ۱۵ / ۴ / ۱۳۶۸ ازطرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح میگردد. لذا بمنظور رفع مشکلات موجود وتسریع درانجام امور یادآوری مینماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی،مضاربه ،فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ،جعاله، مزارعه، مساقات جز درمواردیکه تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتراسنادرسمی ابلاغ گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۵۹۵۱۰/۴۲۳۸/۵/۳۰

نظر باینکه در مورد نحوه اجرا شمول مفاد ماده ۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ سوالاتی شده است , لذا بدینوسیله یادآور میشود: مفاد ماده مذکور ناظر بمعاملات قطعی املاکی است که از اول فروردین ماه ۶۸ و انجام و سپس اقاله یا فسخ می شود , بنابراین در مورد معاملاتی که قبل از سال ۶۸ انجام و بعداً فسخ شده یا می شود تسری ندارد .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۸۶۸۴/۵۰۷۸/۴/۳۰

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۲۹۸۷- ۵ / ۳۰- ۲۷ / ۷ / ۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۷۲ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش یاد شده اجمالاً مشعر برطرح این مسئله است که آیا فک اسناد قطعی مشتمل برهن و همچینن فک اسناد رهنی املاک که از مصادیق رهن تصرف نباشد،مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و ارائه آن به دفاتر اسناد رسمی می باشد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مذکور پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه،به شرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه موارد مربوط به اخذ گواهی انجام معامله صراحتاً در ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ قید گردیده که فک رهن جزء موارد مصرح مذکور نمی باشد،لذا مودیان و دفاتر اسناد رسمی،برای ثبت موضوع فک رهن،ملزم به دریافت گواهی انجام معامله حسب مقررات ماده ۱۸۷ پیش گفته نخواهند بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی-محمد علی سعیدزاده

شماره:۱۲۶۴۵/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴