قانون مالیات ها - مـــاده 67 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۶۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره 37764 / 2686- 5 / 30- 6 / 8 / 1368 نظر باینکه در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت بمطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها سوالات متعددی مطرح میگردد لذا بمنظور رفع ابهامات مزبور و تسریع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ذیل بکلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد . تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق مشارکت مدنی , مضاربه , فروش اقساطی , اجاره بشرط تملیک جعاله , مزارعه و مساقات نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ندارد .

با توجه به تبصره ذیل ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 در مواردیکه بانکها بعنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آنرا دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یادشده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال 1368 به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده 67 قانون فوق الذکر اقاله یا فسخ میگردد چون بعنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در اینصورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود .

3- تنظیم و یا فسخ اسناد رهن تصرفی در مواقعیکه بانک مرتهن است (اعم از اینکه رهن تصرف در رابطه با اسناد معاملات بند 1 فوق الذکر و یا سایر موارد باشد) مستلزم کسب گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور میباشد لیکن فسخ یا فک رهن اسناد تنظیمی اشخاص با بانکها چنانچه مفاد سند مربوطه از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نیازی به گواهی انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت .

4- تنظیم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتی اعم از اینکه بانک انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک , انتقال دهنده مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نمیباشد لیکن مورد مستلزم اخذ گواهی انجام معامله بشرح مقرر در ماده 187 خواهد بود . بدیهی است غیر از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت بآن مشخص گردیده در سایر موارد تنظیم و فسخ و اقاله معاملات موضوع  ماده 187 در هر حال نیاز به مطالبه گواهی انجام معامله خواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 37764 / 2686 / 5 / 30
تاریخ: 06 / 08 / 1368
پیوست:

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

توجه: ‌به بخشنامه 59510 / 4283 / 5 / 30- 25 / 12 / 68 پیرونامه شماره 30756 / 1987 / 5 / 30- 25 / 6 / 1368 ونظرباینکه در ارتباط با بند 3 نامه شماره 17310 / 1054 / 5 / 30- 15 / 4 / 1368 ازطرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح میگردد. لذا بمنظور رفع مشکلات موجود وتسریع درانجام امور یادآوری مینماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی،مضاربه ،فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ،جعاله، مزارعه، مساقات جز درمواردیکه تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتراسنادرسمی ابلاغ گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:59510/4238/5/30

نظر باینکه در مورد نحوه اجرا شمول مفاد ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 سوالاتی شده است , لذا بدینوسیله یادآور میشود: مفاد ماده مذکور ناظر بمعاملات قطعی املاکی است که از اول فروردین ماه 68 و انجام و سپس اقاله یا فسخ می شود , بنابراین در مورد معاملاتی که قبل از سال 68 انجام و بعداً فسخ شده یا می شود تسری ندارد .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:18684/5078/4/30

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 2987- 5 / 30- 27 / 7 / 1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 3 / 11 / 1372 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش یاد شده اجمالاً مشعر برطرح این مسئله است که آیا فک اسناد قطعی مشتمل برهن و همچینن فک اسناد رهنی املاک که از مصادیق رهن تصرف نباشد،مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و ارائه آن به دفاتر اسناد رسمی می باشد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه،به شرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه موارد مربوط به اخذ گواهی انجام معامله صراحتاً در ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 قید گردیده که فک رهن جزء موارد مصرح مذکور نمی باشد،لذا مودیان و دفاتر اسناد رسمی،برای ثبت موضوع فک رهن،ملزم به دریافت گواهی انجام معامله حسب مقررات ماده 187 پیش گفته نخواهند بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی-محمد علی سعیدزاده

شماره:12645/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴