قانون مالیات ها – مـــاده 75

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر از اپلیکیشن رایگان آکادمی استفاده کنید

بخشنــامه‌های قانون مالیات ها – مـــاده 75

آیـیـن نـامــه های قانون مالیات ها – مـــاده 75

اداره کل مالیات برشرکتها
پیرو بخشنامه های شماره 6864- 16 / 2 / 1368 و 8032 / 3045 / 4 / 30- 6 / 4 / 1368 به ترتیب مربوط به ابلاغ آیین نامه سازمان تشخیص و نحوه اجرائی ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله حذف تبصره‌های ماده 27 آیین نامه سازمان تشخیص و موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 راجع به صدور مجوز وکالت یا نمایندگی برای کارکنان سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی را که طبق مرقومه مقام محترم وزارت متبوع در هامش گزارش ثبت شده در دفتر وزارتی تحت شماره 15529- 7 / 5 / 1368 صورت گرفته , اعلام و متذکر می گردد حوزه ها و مسئولان و مراجع مالیاتی تا صدور دستورالعمل آتی موظفند از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت اموراقتصادی و دارائی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه خدمت در این وزارت می باشند , بعنوان وکیل یا نماینده مودی خودداری نمایند . مقتضی است مراتب را در اسرع وقت به ماموران واحدهای مالیاتی و اعضای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی جهت صدور و اجرا ابلاغ نمایند.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:15529/6442/4/30

دستورالعمل‌های دیـوان عدالت اداری بر قانون مالیات ها – مـــاده 75

آرای شورای عالی مالیاتی در قانون مالیات ها – مـــاده 75

گزارش شماره 4889- 5 / 30- 15 / 2 / 1370 دفترفنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی بانضمام نامه شماره 27504- 10 / 9 / 1369 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1 / 4 / 1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که چون درخصوص چگونگی ارزیابی حقوق استیجاری عرصه ملک متوفی که تاریخ فوت بعد از سال 1368 بوده و عرصه آن موقوفه و استیجاری است دو نظریه به شرح زیر مطرح است: 1 رعایت صدر ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با اتخاذ قرینه از مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک (ماده 75) و تقویم حقوق استیجاری عرصه معادل ارزش معاملاتی عرصه ملک درزمان فوت . 2 رعایت قسمت اخیر ماده 32 قانون مذکور و تقویم حقوق استیجاری عرصه طبق ارزش روز”بنابراین اظهار نظر شورایعالی مالیاتی برای اتخاذ رویه واحد دراین خصوص ضروری است . اینک دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی دراین خصوص اعلام نظر می شود: هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره پیرامون موضوع،نظر دفتر فنی مالیاتی به ترتیب مندرج در بند اول گزارش آن دفتر را تائید می نماید. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی شماره:4916/4/30
اگر در زمینه نرم افزار یکپارچه حسابداری و یا راهکارهای مالی متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می‌توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید یا با شرکت در دوره‌های  آموزش رایگان یاس از جدیدترین اخبار اقتصادی و اموزش استفاده نرم‌افزار حسابداری یاس سیستم آگاه شوید.