احکام مالیاتی سال 1401

احکام مالیاتی بودجه سال 1401

احکام مالیاتی در قطعی شدن پرونده های مالیاتی

تبصره 6 بند “ب”:

به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یکسال، آن بخشی از پرونده ای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397 ،که اظهارنامه ای خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند،

بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5)  این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

احکام مالیاتی تکلیفی موسسات درمانی

تبصره 6 بند “ح”:

1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصــوصــی، وابســته به نهادهای عمومی، نیروهای مســلح، خیریه ها و شــرکتهای دولتی مکلفند ده در صــد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه او یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

مالیات علی الحساب این بند در حسابداری شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (5) بند (الف) تبصــره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کســر میشــود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می باشد.

 

 

تجهیز حمل و نقل عمومی از منبع مالیات بر ارزش افزوده

تبصره 6 بند “ل”:

1- توزیع منابع موضوع ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بر اساس نظر وزیر کشور انجام میپذیرد.

2- وزارت کشور موظف است از طریق شهرداری های کشور در سقف یک درصد (1%) سهم افزایش یافته شهرداریها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 تا سیصد هزار میلیارد (300,000,000,000,000)  ریال را برای اجرای طرحهای حمل و نقل عمومی درون شهری (شامل ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و قطار شهری وحومه)، ساماندهی و مدیریت پسماند، تامین نردبان هیدرولیکی و ماشین آلات آتش نشانی و تامین، تجهیز دوربین های ترافیک شهری اختصاص دهد.

سهم اعتبارات هر شهرستان برای موارد فوق الذکر توسط وزارت کشور به شهرداری ها ابلاغ میگردد. وزارت کشور موظف است گزارشهای لازم را در مقاطع سه ماهه پس از جمع بندی به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

راه اندازی سامانه مالیات بر ارزش افزوده در احکام مالیاتی

تبصره 6 بند “س”:

به اســتناد مواد (103) و (169مکرر) قانون مالیاتهای مســتقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضــائیه مکلف اســت دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید.

تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب میشود.

 

احکام مالیاتی سال 1401

یاس سیستم:احکام مالیاتی سال 1401

اصلاح عبارت “ده برابر” در تبصره ماده 100

تبصره 6 بند “ع”: 

در تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1400 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح میشود.

 

کاهش نرخ احکام مالیاتی اشخاص حقوقی

تبصره 6 بند “ف”: 

در راسـتای سـیاسـتهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضـوع ماده (105) قانون مالیات های مسـتقیم اشـخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال 1400 معادل بیست درصد (20%) تعیین میشود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.

 

مشمولیت فعالیت های انتشاراتی و موسسات کنکوری

تبصره 6 بند “ق”:

1-معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000)  ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105) یا ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میشود.

2- به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در سال 1400 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار میشوند.

3- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

4- معافیت های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه ها حذف میشود.

5- برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

 

احکام مالیاتی بر خودروهای سواری و وانت

تبصره 6 بند “ر”: 

در سال 1401 مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ده میلیارد (10.000.000.000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر میباشند:

1- تا مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10.000.000.000)  ریال یک درصد (1%)

2- تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال دو درصد (2%)

3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30.000.000.000) ریال سه درصد (3%)

4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال چهار درصد (4%)

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن تو سط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه ســال 1401 پرداخت نمایند.

ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضــع گردیده اســت قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

مطالعه  اوراق مطالبه مالیات و اعتراض ب برگ استرداد ارزش افزوده

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران میرسد.

 

 

مشمولیت ازرش افزوده مناطق تجاری

تبصره 6 بند “ش”: 

در سال 1401 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.اِی.تی) خواهند بود.

تبصره 6 بند “ت”: 

درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترك وزارتخانه ای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

 

احکام مالیاتی بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس

تبصره 6 بند “ث”: 

در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند:

1 -واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:

1-1- نسبت به مازاد یکصد میلیارد (100.000.000.000)  ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال یک در هزار

1-2- نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال دو در هزار

1-3- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال تا چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال سه در هزار

1-4- نسبت به مازاد چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال تا ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال چهار در هزار

1-5- نسبت به مازاد ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال به بالا پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

2 -موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند:

2-1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت

2-2- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک

3- وزارتخانه ای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاك مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سـال 1401 پرداخت نمایند.

ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضـع گردیده اسـت، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شـامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 6 بند “خ”: 

به منظور تسهیل در اجرای ماده (77)  قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1401 ،اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اشخاص حقیقی اعم از مسکونی و غیره که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، مشمول مالیات مقطوع به نرخ دو و نیم درصد (2.5%) به ماخذ میانگین قیمتهای روز منطقه مبنای تعیین ارزش معاملاتی املاك موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و اشخاص حقیقی، مشمول مالیات دیگری بابت نقل و انتقال و درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند.

تبصره 6 بند “ذ”:

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی (به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس ، بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده میشود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام می شود) وجوهی را به هر عنوان (اعم از نقدی و غیرنقدی) مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون (5.000.000) ریال بابت هر خدمت پرداخت میکنند دو درصد (2%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میکند به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. احکام مواد (197)  و (199)  قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این حکم جاری می باشد.

تبصره 6 بند “ض”:

در سال 1401 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمی باشد.

 

احکام مالیاتی سال 1401

شما در حال مطالعه احکام مالیاتی سال 1401 در یاس سیستم هستید

احکام مالیاتی نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت

تبصره 10 بند “ط”:

2- به استناد تبصره (1)  ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاك به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

 

احکام مالیاتی مسکن مهر

تبصره 11 بند “الف”:

5- مالیات مسکن مهر (شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می گردد، معادل سه میلیون (3.000.000) ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین میگردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

 

 

احکام مالیاتی معافیت مالیات حقوق

تبصره 12 “الف”: 5- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد میلیون (600.000.000) ریال تعیین میشود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد:

1-5 -نسبت به مازاد ششصد میلیون (600.000.000)  ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000)  ریال، ده درصد (10%)

2-5 -نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (2.400.000.000) ریال، پانزده درصد (15%)

3-5 -نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (2.400.000.000) ریال، بیست درصد (20%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو نود و شش میلیون (396.000.000)  ریال تعیین میشود.

دیدگاهی در مورد “احکام مالیاتی سال 1401

  1. Reza karimzade گفت:

    اخه کدوم یکی از اینایی که ویلای بالا ۶۰ میلیارد تومن دارن میان مالیات بدن؟

  2. الهام پور مخبر گفت:

    مالیات ها رو خیلی زیاد کردن کی کردم مگه چقدر پول درمیارن که انقدر بخوان مالیات بدن

  3. Rezazade goli گفت:

    ممنون از مطالب خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!