حسابداریتو در سال جدید نو کن، اما به قیمت 1402!

فقط تا ۸ خرداد

نرم افزار مالی یاس سیستم

سرفصل های حسابداری تولیدی

سرفصل های حسابداری تولیدی

مقدمه ی سرفصل های حسابداری تولیدی:

حسابداری تولیدی شاخه‌ای از حسابداری است که به ثبت و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی مربوط به فرآیند تولید می‌پردازد. این اطلاعات برای محاسبه بهای تمام شده محصولات، ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرفصل های حسابداری تولیدی

سرفصل های حسابداری تولیدی به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

 • مواد مستقیم:

 • مواد اولیه: در سرفصل های حسابداری تولیدی مواد اولیه موادی هستند که به طور مستقیم در ساخت محصول استفاده می‌شوند.

 • مواد غیرمستقیم: موادی هستند که به طور غیرمستقیم در ساخت محصول استفاده می‌شوند.

 • دستمزد مستقیم:

 • دستمزد کارگران تولیدی: دستمزدی است که به طور مستقیم به کارگران تولیدی برای انجام کارهای مربوط به تولید محصول پرداخت می‌شود.

 • سربار تولید:

 • هزینه‌های سربار تولید: شامل کلیه هزینه‌های تولید به غیر از مواد مستقیم و دستمزد مستقیم است.

ثبت‌های حسابداری تولیدی

ثبت‌های حسابداری تولیدی به منظور ثبت رویدادهای مالی مربوط به فرآیند تولید انجام می‌شود. این ثبت‌ها شامل موارد زیر است:

 • ثبت خرید مواد اولیه:

 • حساب بدهکاران: بابت خرید مواد اولیه

 • حساب مواد اولیه: بابت افزایش موجودی مواد اولیه

 • ثبت مصرف مواد اولیه:

 • حساب بهای تمام شده کالای ساخته شده: بابت افزایش بهای تمام شده

 • حساب مواد اولیه: بابت کاهش موجودی مواد اولیه

 • ثبت دستمزد مستقیم:

 • حساب بهای تمام شده کالای ساخته شده: بابت افزایش بهای تمام شده

 • حساب دستمزد و حقوق: بابت پرداخت دستمزد

 • ثبت سربار تولید:

 • حساب بهای تمام شده کالای ساخته شده: بابت افزایش بهای تمام شده

 • حساب‌های مختلف سربار: بابت ثبت هزینه‌های سربار

سرفصل های حسابداری تولیدی

یاس سیستم:سرفصل های حسابداری تولیدی

محاسبه بهای تمام شده

محاسبه بهای تمام شده یکی از مهم‌ترین وظایف حسابداری تولیدی است. بهای تمام شده شامل کلیه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با تولید محصول است.

فرمول محاسبه بهای تمام شده:

بهای تمام شده = مواد مستقیم + دستمزد مستقیم + سربار تولید

حسابداری فروشگاهی

حسابداری فروشگاهی به ثبت و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی مربوط به فرآیند فروش می‌پردازد. این اطلاعات برای محاسبه سود و زیان فروش، ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرفصل‌های حسابداری فروشگاهی

سرفصل‌های حسابداری فروشگاهی به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

 • فروش:

 • فروش نقدی: فروش محصول به صورت نقدی

 • فروش اعتباری: فروش محصول به صورت نسیه

 • مرجوعی فروش:

 • مرجوعی فروش نقدی: مرجوعی محصولی که به صورت نقدی فروخته شده است

 • مرجوعی فروش اعتباری: مرجوعی محصولی که به صورت نسیه فروخته شده است

ثبت‌های حسابداری فروشگاهی

ثبت‌های حسابداری فروشگاهی به منظور ثبت رویدادهای مالی مربوط به فرآیند فروش انجام می‌شود. این ثبت‌ها شامل موارد زیر است:

 • ثبت فروش نقدی:

 • حساب صندوق: بابت دریافت وجه نقد

 • حساب فروش: بابت افزایش فروش

 • ثبت فروش اعتباری:

 • حساب حساب‌های دریافتنی: بابت افزایش حساب‌های دریافتنی

 • حساب فروش: بابت افزایش فروش

 • ثبت مرجوعی فروش نقدی:

 • حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته: بابت کاهش بهای تمام شده

 • حساب صندوق: بابت برگشت وجه نقد

 • ثبت مرجوعی فروش اعتباری:

 • حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته: بابت کاهش بهای تمام شده

 • حساب حساب‌های دریافتنی: بابت کاهش حساب‌های دریافتنی

سرفصل های حسابداری تولیدی

شما در حال مطالعه سرفصل های حسابداری تولیدی در یاس سیستم هستید

محاسبه سود و زیان فروش

محاسبه سود و زیان فروش یکی از مهم‌ترین وظایف حسابداری فروشگاهی است. سود و زیان فروش شامل تفریق بهای تمام شده کالای فروش رفته از فروش است.

فرمول محاسبه سود و زیان فروش:

سود و زیان فروش = فروش – بهای تمام شده کالای فروش رفته

ارتباط حسابداری تولیدی و حسابداری فروشگاهی

حسابداری تولیدی و حسابداری فروشگاهی به طور مستقیم با یکدیگر مرتبط هستند. اطلاعات بهای تمام شده که در حسابداری تولیدی محاسبه می‌شود، در حسابداری فروشگاهی برای محاسبه سود و زیان فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نتیجه

حسابداری تولیدی و حسابداری فروشگاهی دو شاخه مهم از حسابداری هستند که برای ثبت و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی مربوط به فرآیند تولید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اطلاعات برای محاسبه بهای تمام شده، سود و زیان، ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.