۳ اشتباه رایج در پایه سنوات کارگران قراردادی
  • پایه سنوات به کارگران با قرارداد کمتر از یکسال تعلق نمی گیرد.
  • پایه سنوات کارگران قراردادی که شرکت های پیمانکاری و خدماتی تامین نیروی انسانی مشغول به کار هستند شمولیت ندارد.
  • کارگرانی که در پایان قرارداد کار خود سنوات و پایان کار خود را دریافت و تسویه حساب کرده اند نباید سابقه آن قرارداد کار در محاسبه پایه سنوات دخالت داده شود.

۳ مورد فوق باورهای اشتباه و مغایر با قانون کار در بین اغلب کارفرمایان و مشاوران و وکلا است.