معافیت های سالانه حقوق و دستمزد سال 1402

معافیت های سالانه حقوق و دستمزد

بررسی ابهامات معافیت های سالانه حقوق و دستمزد سال 1402

ابهامات زیادی درخصوص اجرای بند ( و ) تبصره ماده ( 12 ) قانون بودجه سال 1402 وجود دارد. حسابداران و مدیران با تحلیلهای متفاوت حسابداری و مدیریتی در اجرای این بند مواجه می باشند که برای معافیت های سالانه حقوق و دستمزد ممکن است تحلیل نیاز داشته باشد.

در این خصوص ، جناب استاد غلامحسین دوانی بر اساس تجارب ارزشمندشان ، طی مقاله ای برداشت آزاد خود را جهت اجرای این ماده اعلام نموده اند که در ادامه به آن می پردازیم.

باتوجه به وجود ابهاماتی در برداشت از چگونگی اجرای معافیت مالیاتی حقوق و مزایای حقوق بگیران دراجرای تبصره (و) تبصره ماده (12) ، جناب آقای دوانی ، این ماده و تبصره را مورد تحلیل قرار داده اند.

  • بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 اظهار داشته که “سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا ( به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی) ، مقرری یا مزد ، حق شغل ، حق شاغل ، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه ، حق مشاوره ، حق حضور درجلسات ، پاداش ، حق التدریس، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع ، دربخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند،
  • چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ، ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل می باشد:

1-1 سقف مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 3/04/1394 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ريال تعیین می شود.

  • نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح ذیل می باشد:

1-2  نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ريال تایک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال ، ده درصد

2-2 نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ريال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال، پانزده درصد

3-2 نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ريال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون ريال ، بیست درصد

4-2 نسبت به مازاد چهارمیلیارد و هشتاد میلیون ریال ، به بالا، سی درصد

معافیت های سالانه حقوق و دستمزد سال 1402

یاس سیستم:معافیت های سالانه حقوق و دستمزد سال 1402

کلیه افرادی که درقبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی ، حق التدریس، حق التحقیق ، حق الزحمه ، حق نظارت ، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشد. کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی ، روزمزد ، قراردادی حق التدریسی ، حق التحقیق ، حق الزحمه ، حق نظارت ، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشند.

برداشت آزاد : مستفاد از این تبصره و پیروی از بخشنامه های سال قبل سازمان مالیاتی و رعایت آرای دیوان عدالت اداری در باره مزایای رفاهی و انگیزشی حقوق بگیران درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل ، حق شاغل ، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال همه حقوق _بگیران و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی ، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد (82 و 83) قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب ، هزینه مسکن ، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ های مندرج در تبصره فوق مشمول مالیات می باشد.

علاوه براین چنانچه کارفرمای اصلی هرگونه پرداختی به هریک از کارکنان استخدامی خود بابت هرگونه خدمات منجمله حق التدریسی و حق التحقیق و حق پژوهش و امور تحقیقاتی پرداخت نماید نیز مشابه حقوق و مزایای اصلی مشمول پرداخت مالیات خواهندشد.

اما وفق تبصره (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم پرداختهای دانشگاه ها ،  مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم و بهداشت و سایر مراجع قانونی ذیربط  هستند، به اشخاص حقیقی اعم ازکارکنان و غیر کارکنان خود درقالب حق التحقیق ، حق پژوهش و قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی ، با رعایت سایراحکام مقرر در تبصره یک ، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد میشود.

علاوه بر این موارد عیدی پرداختی، به هریک از حقوق بگیران بدون تناسب مدت کار (چه بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی مزد و مصوبات شورای عالی مزد و چه بر اساس آیین نامه داخلی شرکت ها پس از کسر معافیت موضوع بندماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1402 معادل 100 میلیون ريال سالانه ،  مشمول نرخ های مندرج در ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم خواهدشد.

معافیت های سالانه حقوق و دستمزد سال 1402

شما در حال مطالعه معافیت های سالانه حقوق و دستمزد سال 1402 در یاس سیستم هستید

برای یادآوری متن ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم بیان نموده که ” نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور درماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است.”

مثال نمونه : حقوق و مزایای ماهانه سرکارخانم آرتمیس به شرح مندرج در حکم استخدامی دراول سال 1402 بشرح زیراست:

ردیف شرح مبلغ ردیف شرح مبلغ
1 حقوق پایه 200/000/000 8 حق اولاد 10/616/568
2 حق شغل 100/000/000 9 حق مسکن 9/000/000
3 فوق العاده مدیریت 50/000/000 10 کمک هزینه مهد کودک 10/000/000
4 فوق العاده ویژه 49/383/432 11 حق خواربار 11/000/000
5 کارانه ماهانه 20/000/000 12 ایاب و ذهاب 8/000/000
6 اضافه کار مستمر 30/000/000 13 هزینه موبایل 5/000/000
7 حق تحقیق و پژوهش 20/000/000 14 مزایای غیرنقدی 15/000/000

* مجموع 7 درصد حق بیمه سالانه خانم آرتمیس برابر 312 میلیون ريال بوده است

 

توضیحات :

  1. ارقام مندرج در ردیف های 1 تا 8 جدول فوق وفق مقررات، مشمول مالیات می شوند
  2. مجموع 7 درصد حق بیمه سالانه خانم آرتمیس معادل 312 میلیون ریال بوده که باستناد مفادماده (137) ق .م.م و رای دیوان عدالت اداری قابل کسر از حقوق و مزایای مشمول مالیات می باشد.

حق بیمه وفق بند (و) تبصره (12) قانون بودجه = (1،200،000،000 معاف + 480،000،000 بنرخ ده درصد + 1،080،000،000 بنرخ 15درصد + 1،320،000،000 بنرخ 20 درصد + 1،368،000،000 بنرخ 30درصد) = 884،400،000 مالیات سالانه : 12= 73،700،000 مالیات ماهانه حقوق و مزایای مستمر

  1. باتوجه به اینکه عیدی پایان سال از نرخهای مقرر در جزء (1) بند(و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مستثنی گردیده است؛ لذا در آمد عیدی در سال یادشده پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند(10) ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مقررات و نرخهای ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

با عنایت به اینکه مجموع درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق قبل از پرداخت عیدی خانم آرتمیس پایان سال پنج میلیارد و چهارصد و چهل و هشت میلیون ریال و عیدی پایان سال سیصد میلیون ریال است، مالیات عیدی پایان سال بشرح ذیل محاسبه میشود :

معافیت سالانه به اضافه هفت برابر معافیت موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم :

5،648،000،000= 8 × 1،200،000،000

کل درآمد مشمول مالیات سالانه 5،648،000،000 = 5،448،000،000 + 200،000،000

چون مجموع حقوق و مزایای مشمول مالیات و عیدی خانم آرتمیس از هفت برابر نرخ موضوع ماده (85) کمتر است کل عیدی مشمول مالیات ماشارالیه بنرخ ده درصد مشمول مالیات می شود. که با معافیت های سالانه حقوق و دستمزد سال 1402 مطابقت دارد. که همه فرآیند های محاسبه گری مانند مالیات و حقوق در حال بروز رسانی مانند سامانه مودیان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *