تقویم امور مالیاتی شرکت‌ های کوچک و متوسط

تقویم امور مالیاتی

تقویم امور مالیاتی که فعالیت هایی هست که در نهایت باید به سازمان امور مالیاتی ارایه شوند شامل چهار فصل است که در هر فصل، زمان‌هایی برای ارسال مواردی مالیاتی که ممکن است اظهارنامه، لیست مالیات یا گزارشات فصلی باشد، مشخص شده است. همچنین در یکی از ستون‌های تقویم جرایم عدم ارائه در موعد مقرر و در ستونی دیگر، جرایم عدم پرداخت مندرج گردیده است.

 

تقویم امور مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط

امور مالیاتی در شرکت‌های کوچک و متوسط(حسابداری شرکتی یا حسابداری فروشگاهی) پیچیدگی خاصی ندارد. اما باید در موارد مربوط به قوانین مالیاتی دقت فراوان داشت؛ زیرا ممکن است با فراموشی در ارسال موارد مربوط به مالیات باعث ایجاد خسارت برای شرکت شوید. برای جلوگیری از این امر، شرکت‌های کوچک و متوسط نیاز به یک تقویم امور مالیاتی دارند. ما در این مقاله درباره تقویم امور مالیاتی و مواردی که در آن باید ذکر گردد توضیح خواهیم داد. همچنین شما میتوانید بر آشنایی هر چه بیشتر مقاله صفر تا صد مالیات بر ارزش افزوده را نیز مطالعه کنید

تهیه تقویم مالی و مالیاتی سال ۱۴۰۱ برای کارفرمایان، کارگران و مودیان مالیاتی اهمیت زیادی داشت؛ زیرا بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱ اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی نسبت به قبل افزایش یافت و صرفا درآمد دولت از مالیات بر ارزش افزوده، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

 

رویدادهای مشخص شده در تقویم امور مالیاتی

تقویم امور مالیاتی شامل چهار فصل است که در هر فصل، زمان‌هایی برای ارسال مواردی مالیاتی که ممکن است اظهارنامه، لیست مالیات یا گزارشات فصلی باشد، مشخص شده است. همچنین در یکی از ستون‌های تقویم جرایم عدم ارائه در موعد مقرر و در ستونی دیگر، جرایم عدم پرداخت مندرج گردیده است. ما در ادامه تقویم مالیاتی را در هر فصل به صورت کامل شرح خواهیم داد.

 

تقویم امور مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط

تقویم امور مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط را در یاس سیستم بخوانید

 

تقویم مالیاتی در فصل بهار

در فصل بهار در ماه فروردین، به ترتیب تاریخ‌های 15، 31 و 31 فروردین، رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان، ارسال لیست مالیات حقوق اسفند ماه کارکنان و ارسال لیست حق بیمه اسفند ماه کارکنان که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب، 50% مالیات متعلقه، 2%حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

هچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب، ماهانه 2% مالیات متعلقه، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

در ماه اردیبهشت، به ترتیب تاریخ‌های 15، 31 و 31 اردیبهشت، رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

ارسال گزارشات فصلی دوره زمستان

ارسال لیست مالیات حقوق فروردین ماه کارکنان

ارسال لیست حق بیمه فروردین ماه کارکنان که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب، 1% مبلغ معامله، 2%حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

هچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب، ماهانه 2% مبلغ معامله، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

در ماه خرداد، به ترتیب تاریخ‌های 31 و 31 خرداد، رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

ارسال لیست مالیات حقوق اردیبهشت ماه کارکنان

ارسال لیست حق بیمه اردیبهشت ماه کارکنان که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب، 2%حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد. هچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

 

تقویم مالیاتی در فصل تابستان

در فصل تابستان در ماه تیر، به ترتیب تاریخ‌های 15،31،31،31،31 تیر، رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار،

ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد، ارسال لیست مالیان حقوق خرداد ماه کارکنان،

ارسال لیست حق بیمه خرداد ماه کارکنان و برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت‌های مالی که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب 50% مالیات متعلقه، 30% مالیات متعلقه، 2% حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه جریمه تعلق می‌گیرد.

همچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب، ماهانه 2% مالیات متعلقه، کتمان درآمد 30% مالیات متعلقه، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه جریمه تعلق می‌گیرد.

در ماه مرداد، به ترتیب تاریخ‌های 15، 31 و 31 مرداد، رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

ارسال گزارشات فصلی دوره بهار،

ارسال لیست مالیات حقوق تیر ماه کارکنان،

ارسال لیست حق بیمه تیر ماه کارکنان که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب، 1% مبلغ معامله، 2%حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

مطالعه  ایجاد اصلاحاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده

همچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب، ماهانه 2% مبلغ معامله، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

در ماه شهریور، به ترتیب تاریخ‌های 31 و 31 خرداد، رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از: ارسال لیست مالیات حقوق مرداد ماه کارکنان، ارسال لیست حق بیمه مرداد ماه کارکنان که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب، 2%حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد. هچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

تقویم امور مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط

تقویم مالیاتی در فصل تابستان را در یاس سیستم بخوانید

تقویم مالیاتی در فصل پاییز

در فصل پاییز در ماه مهر، به ترتیب تاریخ‌های 15،30،30،30مهر، رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان،

ارسال لیست مالیات حقوق شهریور ماه کارکنان و ارسال لیست حق بیمه شهریور ماه کارکنان،

ارسال گزارش حسابرسی که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب، 50% مالیات متعلقه، 2%حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه، شرکت‌های مشمول ماده 272 ق.م.م معادل 20% مالیات متعلقه جریمه تعلق می‌گیرد.

همچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب، ماهانه 2% مالیات متعلقه، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه، شرکت‌های مشمول ماده 272 ق.م.م معادل 20% مالیات متعلقه جریمه تعلق می‌گیرد.

در ماه آبان، به ترتیب تاریخ‌های 15، 30 و 30 آبان، رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

ارسال گزارشات فصلی دوره تابستان،

ارسال لیست مالیات حقوق مهر ماه کارکنان، ارسال لیست حق بیمه مهر ماه کارکنان که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب، 1% مبلغ معامله، 2%حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

همچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب، ماهانه 2% مبلغ معامله، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

در ماه آذر، به ترتیب تاریخ‌های 30 و 30 آذر، رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

ارسال لیست مالیات حقوق آبان ماه کارکنان،

ارسال لیست حق بیمه آبان ماه کارکنان که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب، 2%حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

همچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

 

تقویم مالیاتی در فصل زمستان

در فصل زمستان در ماه دی، به ترتیب تاریخ‌های 15، 30 و 30 دی، رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز،

ارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه کارکنان و ارسال لیست حق بیمه آذر ماه کارکنان که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب، 50% مالیات متعلقه، 2%حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

همچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب، ماهانه 2% مالیات متعلقه، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

در ماه بهمن، به ترتیب تاریخ‌های 15، 30 و 30 بهمن، رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

ارسال گزارشات فصلی دوره پاییز،

ارسال لیست مالیات حقوق دی ماه کارکنان، ارسال لیست حق بیمه دی ماه کارکنان که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب، 1% مبلغ معامله، 2%حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

همچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب، ماهانه 2% مبلغ معامله، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

در ماه اسفند، به ترتیب تاریخ‌های 10، 28،28 و 28 اسفند رویدادهایی ذکر شده است که به ترتیب تاریخ عبارتند از:

درخواست پلمپ دفاتر سال مالی آتی،

ارسال لیست مالیات حقوق بهمن ماه کارکنان،

ارسال لیست حق بیمه آبان ماه کارکنان و بستن حساب‌ها و دفاتر و صورت‌های مالی که در صورت عدم ارائه هر کدام در موعد مقرر، به ترتیب، 20% مالیات متعلقه، 2%حقوق پرداختی، 10% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد.

همچنین در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، به ترتیب،20% مالیات متعلقه، 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2% مالیات متعلقه، ماهانه 2% حق بیمه متعلقه، جریمه تعلق می‌گیرد

 

جمع‌بندی

همانطور که در تقویم مالیاتی مشاهده کردید، عدم انجام به موقع امور مالیاتی دارای جریمه‌هایی است که برای شرکت زیان‌آور می‌باشد؛ بنابراین باید طبق تقویم و بایدها و نبایدهای امور مالیاتی عمل کرد تا مانع ضرر برای شرکت شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!